Linda sitter på bänk.

Språkets betydelse för lärande

- Som språklärare har jag alltid arbetat med språket i min undervisning. Men det var först för några år sedan som jag insåg vikten av att arbeta språkinriktat i alla ämnen, säger Linda Ellinore Lindberg, lärare i spanska och svenska på Pauliskolan.

Linda Ellinore arbetar på skolans teknikprogram. Hon möter dagligen elever som behöver språklig stöttning för att kunna skapa sammanhang i text eller tal, i vardagssituationer som i lärmiljöer.

– Språkinriktad ämnesundervisning handlar om att lärare fokuserar på språkets roll i alla ämnen. Det är gynnsamt för alla elever och nödvändigt för flerspråkiga, säger hon.

Hon menar att första steget till en språkinriktad ämnesundervisning går genom en ökad medvetenhet hos lärare, om språket och dess betydelse för lärandet. Hon betonar vikten av en tydlig struktur i undervisningen.

– Det betyder mycket för elever att varje lektion innehåller ett lektionsmål, ett språkmål och en utvärderingsdel som synliggör elevers lärande under lektionen.

Stödstrukturer

För att stötta elever språkligt använder Linda Ellinore sig av olika stödstrukturer och pedagogiska verktyg. Hon använder bland annat Cirkelmodellen, Pauline Gibbons fem steg för planering av ett språk- och kunskapsutvecklande område samt ett KVL- schema (Maaike Hajer) (identiskt med VÖL-modellen).

– KVL är en pedagogisk strukturmodell som utgår från frågorna – vad eleverna vet, vad de vill lära och vad de har lärt sig, berättar hon.

– Det är viktigt att förankra bland elever vad olika strukturer handlar om och hur de kan stötta deras lärande. Min erfarenhet är att elever värdesätter att känna till modellerna och dess syfte.

Hon lyfter betydelsen av att kontinuerligt utvärdera hur lärare språkligt möter varje elev och ger återkoppling. Det gäller att ha en funktionell språksyn, menar hon. Det innebär att lärare tar reda på vad det är elever behöver för att klara målen i ett specifikt ämne. Själv hämtar hon inspiration och idéer från aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Hon har t ex samarbetat med Maria Kouns, språkforskare på Malmö högskola.

– Grundläggande för en språk-och kunskapsutvecklande undervisning är att den är kontextrik, öppnar upp för interaktion samt ger språklig stöttning, säger Linda Ellinore.

Schema över VÖL-modellen.

Gruppdiskussioner

Inför ett nytt arbetsområde arbetar Linda Ellinore med att ta reda på elevernas förförståelse samt vad de vill veta.

– I min roll som lärare i svenska handlar det mycket om att lyfta språklig mångfald samt samtala om det formella språket kontra det informella språket. Hur väl förstår elever akademiskt språk och vilka språkstilar använder de?

I klassrummet diskuterar och utvärderar elever ofta i grupp genom dialogmodellen ”Tänka tillsammans”. Modellen har bland annat som syfte att utveckla elevers tankeförmåga och resonemang. I varje grupp utses en gruppledare, (alternerar) som har som huvuduppgift att samtliga i gruppen kommer till tals och följer modellens samtalsregler. Till sin hjälp har grupperna stödfrågor.

– Gruppledaren ska garantera att alla elever motiverar det de säger, berättar Linda Ellinore. Det öppnar upp för att de vågar korrigera och ifrågasätta varandra på ett positivt sätt. Min roll är att gå runt, lyssna av och stötta med eventuella följdfrågor.

Formativt med Kahoot

Ett sätt att summera styrkor och utvecklingsområden i ett formativt bedömningssyfte gör Linda Ellinore genom är att låta elever “spela” Kahoot. Kahoot är en interaktiv webbaserad frågesportliknade tävling. Elever svarar på frågor kring arbetsområden som Linda Ellinore lägger upp med vanligtvis fyra svarsalternativ.

– Det är en uppgift som inte bara handlar om att svara rätt utan också snabbast. Tävlingsmomentet sporrar elever att vilja veta mer och jag får syn på vilket område i lärprocessen jag behöver lägga mer tid och fokus på. Som ett slags Exitticket, berättar hon.

– Genom språkinriktad ämnesundervisning ska alla elever känna att de kan nå tillräckligt med ämneskunskaper även om de inte behärskar det svenska språket fullt ut. Och lärare ska känna att de har beredskap att möta språklig mångfald som finns i klassrummen.

Text och foto: Marina Walker
Bild: Skärmdump från Linda Ellinore Lindbergs presentation


Linda Ellinore föreläste på Studiedagen, Pedagog Malmö Live 2016. Ta del av fler aspekter av hennes undervisning genom hennes presentation.