Birgitta Ryding.

Teknoteket i praktiken

På Komvux Södervärn finns sedan vårterminen Teknoteket. Hit kan lärare komma själva, i grupp eller tillsammans med sina elever för att testa olika hjälpmedel. För Birgitta Ryding, förstelärare inom IKT, är Teknoteket en självklar plats att besöka.

Birgitta undervisar i svenska som andraspråk. Eleverna är de som avslutat SFI och som vill läsa vidare. Birgitta ser Teknoteket som är en samlingspunkt där pedagoger kan mötas i workshops för att få upp ögonen för alla hjälpmedel som finns.

– I mitt uppdrag som förstelärare ingår bland annat att tillsammans med kollegor möta behovet av utbildning inom IKT för en ökad måluppfyllelse. I Teknoteket kan vi göra det genom att skapa möten, känna, klämma och testa. För att förstå hur olika hjälpmedel hjälper elever är det viktigt att förstå hur de fungerar.

IkT-grupp på skolan

I en nyligen reviderad läroplan som gäller för hela vuxenutbildningen finns ett ökat krav på att undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. För att det ska bli verklighet behöver pedagoger förstå hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att öka elevernas kunskapsutveckling.

– Som ett led i det har vi startat en IKT-grupp på skolan med en eller två lärare från varje ämnesområde. Tillsammans med Jonas Olsson som arbetar som är värd i Teknoteket, djupdyker vi i läroplanen med fokus på vad eleverna och vi som lärare behöver för att möta det här kravet.

Digitaliseringsplan

För alla som arbetar inom GVF (gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen) finns det en digitaliseringsplan. Rent konkret innebär den att varje anställd har ansvar för att utbilda och hålla sig uppdaterad. Utifrån ett svenska som andraspråksperspektiv i vuxenutbildningen menar Birgitta är det viktigt med kunskap om informationssökning och källkritik.

– Att tänka digitalt är att tänka tillgänglighet. Vi undervisar vuxna elever med allt vad vuxenlivet innebär. De är inte alltid på plats i skolan. De är hemma för vård av sjukt barn, de går på jobbintervjuer. När de inte är där ska de kunna ta del av undervisningen, kursinnehåll och kursplanering digitalt.

Utbilda pedagoger

En satsning är att utbilda alla pedagoger i att använda Google Site och Google Classroom och olika digitala verktyg. Detta sker som tidigare nämnt i Teknoteket. Birgitta berättar att det är deltagarnas behov och frågor som styr innehållet. Tanken med träffarna är att de ska upplevas prestigelösa och att det är deltagarnas behov och frågor som styr innehållet.

– Det kan vara tungrott att dra i ett IKT-arbete men överlag har det varit positivt. Kollegors kunskap kan te sig så olika. En del tror att det är svårare än vad det är och inte vågar testa. En del tycker inte att det går fort nog.

Birgittas förhoppning är att Teknoteket så småningom kommer att besökas av vuxenutbildningens alla lärare. Hennes drömscenario är att det kommer att fungera som ett forum för ett kollegialt lärande där lärarna turas om att hålla regelbundna workshops helt utifrån deras lärarperspektiv.

– Det ska vara okej att inte kunna så mycket. Det någon inte kan, kan någon annan. Vi lär oss tillsammans och av varandra, säger hon.

Text och foto: Marina Walker