Jenny Hilborn, logoped på Sofielundsskolan.

”Viktigt med visuellt stöd”

Jenny Hilborn, logoped på Sofielundsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Boel Forsell.

– Vilka råd vill du ge till dem som möter högstadieelever med språkliga svårigheter?
– Språkliga svårigheter är ett brett begrepp då till exempel nyanlända elever har språkliga svårigheter på grund av begränsad exponering medan elever med språkstörning har svårigheter som inte är övergående. En språkstörning ändrar däremot karaktär över tiden, vilket är viktigt att tänka på.

När man möter högstadieelever med språkstörning är det viktigt att man är medveten om att svårigheter och styrkor skiljer sig åt mellan elever. Att skapa en god relation till eleven är viktigt då den ligger till grund för elevens inställning och engagemang till lärande. Behovet av språkligt arbete och hjälp samt tillgängligt och anpassat material försvinner inte för att eleven blir äldre. Visuellt stöd är angeläget även för högstadieelever med språkstörning och utformas utifrån undervisningen. Fortsätt att utnyttja flera former av visuellt stöd, såsom symboler, konkret material, bilder, fotografier, film och tidshjälpmedel. Visuellt stöd på klassnivå är, enligt forskning, även gynnsamt för elever utan svårigheter.

Det är viktigt komma ihåg att språk är komplext, det finns ingen “quick fix” för elever med språkstörning. Utnyttja hela arbetsplatsens kompetens, bra idéer föds ofta genom gemensamt tänkande.

– Hur samarbetar du med pedagogerna på högstadiet för att hjälpa elever som behöver mycket stöd i sin språkutveckling?
– Jag och pedagogerna träffas vid återkommande tillfällen för att arbeta med tillgänglig lärmiljö och extra anpassningar. I vissa klasser arbetar jag periodvis i klassrummet och då är samarbete och kommunikation med undervisande pedagog mycket viktigt. Under vårterminen har Sofielundsskolan även startat ett samarbete mellan svensklärare, specialpedagog och skollogoped. Lärarna träffas varje vecka för planering och bollar idéer med specialpedagog och skollogoped.

– Vad tycker du är det viktigaste i ditt yrke som logoped i skolan?
– Att jag jämfört med tidigare arbete på mottagning nu får lov att vara en del av elevens vardag och på så sätt kunna göra större skillnad. Att få arbeta tillsammans med pedagoger är givande och lärorikt då våra olika professioner och infallsvinklar kompletterar varandra.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Jonas Chae Pettersson, lärare i matematik, NO, trä- och metallslöjd på Sofielundsskolan. Mina frågor är:
 – Vad är det roligaste med ditt jobb?
 – Vad är det svåraste med ditt jobb?
 – Hur gör du för att engagera och göra eleverna delaktiga i klassrummet?