”Alla språk är språk för lärande”

Skylt där det står ordet språk på olika språk.
Sedan februari i år pågår ett pilotprojekt i Malmö stad gällande Translanguaging (transspråkande) inom ramen för Statsbidraget för ökad jämlikhet.

Translanguaging innebär att läraren strategiskt använder sina elevers flerspråkighet som resurs i undervisningen och därigenom utvecklas elevernas språk, kunskaper och identitet. Alla språk i klassrummet, och i samhället för övrigt, ses som likvärdiga och som språk för lärande.  

Syftet med projektet är att börja tänka på flerspråkighet som en resurs för lärande och identitetsutveckling och målet är att varje deltagande elev ska få möjlighet att använda mer än ett språk i undervisningen. Dessutom ska varje deltagande lärare genom projektet få ökad kunskap kring språk-, kunskap- och identitetsutvecklande undervisning.  

Efter uppstarten med informationsmöte på Pedagogisk Inspiration och föreläsning med Gudrun Svensson var det sex skolor som bestämde sig för att delta i projektet. Skolorna gjorde därefter en projektbeskrivning där de formulerade hur de tänkte organisera arbetet med translanguaging på skolan. De bestämde vilka elever och lärare som ska ingå i projektet och utsåg representanter till en lärgrupp.

Lärgruppen, som leds av språkutvecklarna på PI, har träffats tre gånger under våren och träffarna har bl. a. handlat om hur man startar upp arbetet, vilka metoder man kan använda för att få syn på elevernas språkliga resurser och hur man kan organisera undervisningen utifrån det. Under hösten kommer vi att fokusera på modersmålslärarnas roll i projektet och hur man kan arbeta med föräldrasamverkan genom translanguaging. Dessutom får vi besök av ingen mindre än Jim Cummins i samband med hans deltagande på PML-18.

Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet och författare till boken Transspråkande i praktik och teori, följer och deltar i projektet med sin expertis bl. a. genom att vara med vid lärgruppsträffar och genom att föreläsa för all personal på några av skolorna. Även följeforskare från PI deltar för att samla in material genom bl. a. film- och ljudinspelningar samt intervjuer med både lärare och elever för att dokumentera projektet.

Vi tror att detta arbete är början på något stort och en av förutsättningarna för varje elevs bästa skola! Vi hoppas att erfarenheterna från projektet leder till ett förändrat synsätt på flerspråkighet och en förändrad undervisning där alla elever i Malmö får möjlighet att använda alla sina språk för lärande!

 

Sommarhälsningar från Språkutvecklarna på PI.

 

 

Följande skolor deltar i Translanguaging-projektet:

Apelgård, Augustenborg, Lindängen, Lorensborg, Rörsjö-Zenith, Sofielund

 

För mer om Translanguaging, besök gärna Skolverket:

Flerspråkighet som resurs

Greppa flerspråkigheten