ASL är…

Exempel på hur ASL-utveckling kan se ut.

ASL är

 • en förkortning på ’Att skriva sig till läsning’
 • en skriv- och läsinlärningsstrategi vars upphovsman är den norska forskaren Arne Trageton.
 • utgår från att skrivning är lättare än läsning. 
 • ett arbetssätt där man använder datorn som skrivredskap som är ett enklare skrivredskap för yngre barn som inte är motoriskt mogna att forma bokstäver med penna.
 • inte en läsinlärningmetod utan handlar om hur och i vilka sammanhang vi vet att barn (vuxna) lär sig.
 • utgår från barnens lust till berättande.
 • främjar språkutveckling då skrivande sker i ständig dialog med skrivarkamrater och vuxna.
 • lärande i socialt samspel. Grundsynen bygger på Vygotskijis sociokulturella perspektiv på lärandet. Vi människor utvecklas bäst när vi får samspela med varandra i god (lär) miljö.
 • ett arbetssätt som gör eleverna till kunskapsproducenter eftersom de formulerar egna tankar och meningar i sitt skrivande.
 • en naturlig ingång för barnen att tidigt bekanta sig med genrepedagogik och olika texttyper.
 • utgår från varje individ. Pedagogen möter nästan dagligen eleven i en till en situationer, gyllene tillfällen, som på ett naturligt sätt ger möjlighet att upptäcka vad eleven kan och hur eleven bäst lär sig. Arbetssättet ger dig som lärare möjlighet att matcha rätt metod till rätt elev
 • skriv- och läsinlärning utifrån ett formativ tänkande.

 

 

Foton: www.colourbox.com