Pedagoger i ASL-nätverksgrupper i Malmö stöttar och delar

Människor sitter runt bord och samtalar.

Nu har alla ASL-nätverksgrupper för läsåret 2015-16 träffats en första gång. Erfarenheter och funderingar delas och diskuteras med kollegor på andra skolor.

Det är 28 pedagoger från 12 olika skolor som träffas. De är fördelade i tre olika grupper som var och en träffas vid sex tillfällen under läsåret. Samtliga har i våras deltagit i en grundläggande utbildning om ’Att Skriva sig till Läsning’ med datorn som skrivverktyg (ASL). Deltagarna uppskattar mötet med kollegor från andra skolor och få höra hur ASL-arbetet fungerar för dem.

Frågor underlag för diskussion

Deltagarna får en tankestund för sig själva då de får skriva ner sina funderingar på lappar.

Frågor kring ASL.

Teknik & organisation

Av erfarenhet vet vi processtödjare, Anna Cederpil & Charlotte Christoffersen, att träffarna på höstterminen handlar om teknik och organisation, under våren kommer diskussionerna förskjutas till andra områden.

I grupperna vill man förhöra sig om hur kollegorna organiserar ASL-arbetet i klassrummet. På någon skola använder stationssystem och tycker det fungerar jätte bra, någon föredrar arbetsschema och någon har ett mer flytande system där barn sätter sig för att skriva när datorerna är lediga. Organisation tycks ske utifrån lokala förhållanden och vad pedagogen själv känner sig bekväm med. Man får helt enkelt prova sig fram.

Vad är mest effektivt för barnens lärande och utveckling?

Det finns en viss osäkerhet ifall man har gjort rätt val av metod. Finns det motsättningar mellan ASL och andra skriv- och läsutvecklande aktiviteter? Vad får man göra och inte göra inom ASL?

Vi processtödjare försöker istället öppna upp tanken och inte tänka ”vad man får och inte får göra”. Att istället granska varje del utifrån de kriterier som vi enligt dagens forskningen tror att barn lär och utvecklas bäst. Samt fundera över hur vi kan möta varje barn där det befinner sig. Flera språk-, skriv- och läsutvecklande aktiviteter kan, och ska, pågå parallellt. Som en av pedagogerna sa: Det handlar egentligen om att göra det som man tror är mest effektivt.

När den didaktiska tanken får råda hittar pedagogerna själva svaren på sina frågor och de motsättningar som man trodde fanns, har mer eller mindre försvunnit.

Skrivinspiration

Deltagarna uppmanas att ta med material som eleverna har skapat. Det bidrar med inspiration för olika skrivuppgifter. Som pedagog blir man både imponerad och stärkt av vad de allra yngsta skolbarnen förmår att skriva i början av höstterminen – med ett förbredande språkligt arbete, med hjälp av varandra och med datorn som skrivverktyg.

Tecknade fötter med liten text till.

Bokstäver och siffror.Bildrutor och text som visar förloppet av en saga.

Sex bildrutor och text som visar förloppet av en saga.

Charlotte Christoffersen
ASL i Malmö stad
Pedagogisk Inspiration Malmö
Malmö stad