Att stärka elevaktivitet och digital kompetens

Person deltar i ett videosamtal.
Bild från colourbox
Erfarenheter av ett SNI-inspirerat arbetssätt under pandemin.

Sammanfattning:

Under vårterminen 2020 genomförde en grupp gymnasielärare ett undervisningsupplägg där en gymnasieklass undersökte autentiska miljöproblem utifrån ett SNI- (samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll) perspektiv. Under genomförandet kom pandemin, vilket påverkade upplägg och lektionsdesign när undervisningen övergick till distans. I följande text beskrivs hur omställningen till digital undervisning bidrog till projektets utveckling, hur elevaktiviteten samt elevernas digitala literacitet påverkades. Flippat klassrum blev en lösning vid omställningen och förändrade därmed lektionsupplägget. Ett resultat som framkom var att det tar tid att ställa om till distansundervisning då det är kognitivt utmanande att implementera nya digitala lärverktyg och att vänja sig vid det multimodala format som blev det digitala klassrummet över en natt. Dessutom var upplevelsen att elevernas digitala litteracitet utvecklades positivt samt att elevaktiviteten höjdes under arbetets gång.

Nyckelord: digital litteracitet; elevaktivitet; distansundervisning; ERT; SNI

Länk till texten:

Samuelsson och Bodin (2022) Att stärka elevaktivitet och digital kompetens – erfarenheter av ett SNI-inspirerat arbetssätt under pandemin

Om texten:

Detta är en utvecklingsartikel som skrivits av lärare som fått stöd av vetenskapliga utvecklingsledare (Pedagogisk inspiration Malmö) i att använda forskning och vetenskapliga metoder för att undersöka och utveckla sin verksamhet. Läs mer om denna typ av projekt här. Texten publicerades först i syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021.

Tillbaka till Lärdomar från Malmö