Behöver pedagogisk personal verkligen jobba med forskning och vetenskapliga metoder?

Ordmoln med massor av ord kopplade till forskning.

Skolor och förskolor ska bygga och utveckla sin verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur gör vi det på ett sätt som faktiskt hjälper lärare och personal i olika verksamheter att möta och stötta barns och elevers utveckling och lärande?  När jag är ute på skolor och förskolor slås jag ständigt av vilken mängd kompetens, kunnande och erfarenhet personalen i våra verksamheter har. Samtidigt finns det ofta stora utmaningar och förväntningar om att skolan eller förskolan ska utvecklas och förbättras.

Ganska ofta träffar jag också lärare eller skolledare som tycker att det är svårt att hitta forskning som är ”mitt i prick” och kan hjälpa dem på deras skola eller förskola, med de elever/barn och förutsättningar de har, att ta sig an utmaningarna inom ett visst område eller ämne. Jag tänker att de då sätter fingret på en problematik kring den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten för skola och förskola, nämligen:

Idag finns det ganska många forskare som intresserar sig för skola och undervisning. De kan ändå aldrig täcka in den myriad kombinationer av undervisningsform, ämne, elevgrupp, stödbehov, personalsammansättning, ledningsstruktur, geografisk placering, social situation och de individuella erfarenheter och relationer som ger varje lärandesituation dess speciella karaktär. Forskningens uppgift är snarare att peka ut de mer generella processer och fenomen som gäller i många olika sammanhang. Att resultat och teorier vanligtvis är generaliserade gör samtidigt att forskningen om skola och undervisning sällan kan, eller bör, användas ”rakt av” som svar på hur en skola ska utveckla sin verksamhet. Lärare, förskollärare, skolledare och annan pedagogisk personal behöver översätta och fundera på vad resultat och forskningsgrundade idéer betyder och kan bidra med i den egna undervisningen och sammanhanget.

Samtidigt tror jag att vi i skolans värld kan hjälpas åt bygga en gemensam kunskapsbas om hur exempelvis språkutvecklande arbetssätt, inkluderande undervisning eller digitala verktyg fungerar och kan användas för att stötta barn och elever i olika skolor, ämnen och situationer. Om det ska lyckas behöver personalens stora kunnande och erfarenheter tas till vara, systematiseras och spridas. Genom att använda forskning och vetenskapliga metoder i vårt utvecklingsarbete kan lärare, skolledare och annan personal vara med och omsätta forskning i praktiska erfarenheter och bidra till ett situationsspecifikt kunnande som både de själva och skolor eller förskolor i liknande situationer behöver och kan ta till sig.

Du som jobbar i Malmö stad kan läsa mer om hur forskargruppen på Pedagogisk inspiration Malmö erbjuder stöd för Forsknings- och utvecklingsprojekt för pedagogisk personal här. I dessa projekt får den pedagogiska personalen stöd av forskare eller forskarutbildade lärare i att använda forskning och vetenskapliga metoder för att undersöka och utveckla sin verksamhet. Till hösten erbjuder vi tre projekt riktade mot