CRAFT – Create Really Advanced Future Thinkers

CRAFT-cirkel.

CRAFT är en öppen och tillgänglig modell för hur du kan arbeta projektbaserat på ett strukturerat sätt.

CRAFT står för Creating Really Advanced Future Thinkers och är ett danskt initiativ som är väl utarbetat och beprövat. Genom CRAFT har de gett elever möjlighet att arbeta med verkliga problem/utmaningar som kan vara antingen lokala, nationella eller globala (eller alla dessa alternativ på samma gång). Eleverna får ta reda på fakta kring den utmaning de ska arbeta med, arbeta fram en ide i sin grupp och sedan också skapa en prototyp. Under hela denna processen så ger de också feedback till varandra i olika konstellationer. Feedbacken använder de sig sedan av för att utveckla sin produkt/prototyp/idé än mer. Lärarna ger eleverna feedback utifrån en modell som är inspirerad av ITL:s ”21st Century Learning Design” framtagen av Deirdre Butler. I Danmark har man sett att elevernas motivation att lära har ökat, de aktiverar sig mer och samarbetar väldigt bra när de skapar sina innovationer tillsammans när de arbetar med CRAFT som modell. De har också möjlighet att tävla med sina innovationer i Danish National Championship i “DM i Digital skills”. Detta går av stapeln varje år på ”Danmarks Läringsfestival” på Bella center i Köpenhamn.

Hösten 2018 skapades det ett Nordiskt projekt kring CRAFT som heter Nordic CRAFT och som stöds av Nordiska ministerrådet. I styrgruppen för projektet sitter det representanter från följande instanser; Nordiska ministerrådet, Utdanningsdirektoratet (Norge), Skolverket (Sverige), Finnish National Agency for Education (Finland) och Undervisiningsministeriet (Danmark).

I detta projekt provas modellen i ett nytt sammanhang där elever från våra nordiska länder samarbetar över landgränserna med eTwinning som samarbetsplattform. Här utmanas eleverna utifrån modellen med reella utmaningar kring aktuella ämnen. De utmanas till att lösa problem som inte alltid de styrande i våra länder har kunnat lösa, de får autentiska mottagare till sina innovationer. eTwinning ger alla en plattform att dela idéer på, skapa tillsammans, samla all dokumentation, ge feedback genom men där ges också möjlighet att mötas virtuellt på olika sätt. Detta projekt pågår fram till våren 2020. Det är lätt att genom CRAFT arbeta ämnesövergripande, i alla åldrar och att koppla det till lärandemålen. Att ge formativ feedback genom ITL gör också att det underlättar för lärarna att arbeta med CRAFT i sitt dagliga arbete.

CRAFT engagerar eleverna på djupet och det ger dem en god inblick hur de kan agera i ett demokratiskt samhälle för att påverka och förändra. De lär sig att tala för sina idéer men också att ge konstruktiv feedback till andra. Det skapar framtidstro hos eleverna att få lära sig hur de just påverkar och att de KAN påverka, att få lära sig att bli aktiva delaktiga världsmedborgare är en oerhört viktig del av CRAFT.

Viktigt att tänka på när ämne för ett projektarbete ska väljas:

 • Uppgiften måste vara autentisk, relevant och de behöver kunna känna igen sig
 • Att det är ett vardagligt problem/en vardaglig utmaning som de faktiskt kan påverka
 • Uppgiften ger eleverna möjlighet att fatta självständiga och relevanta val
 • Lösa utmaningar/problem som företag och organisationer brottas med som är intresserade av att ta del av elevernas idéer och ta dem på allvar.

Modellen består av tre huvuddelar som vardera innehåller strukturerade moment som är applicerbara på alla projektidéer. Feedback från klasskamraterna/andra elever är avgörande i alla tre momenten.

Exempel på vad ni skulle kunna jobba med:

 • Undvik matspill i er klass
 • Skapa ett klassrum som inte störs av avbrott på grund av teknik som inte fungerar
 • Hjälp unga i er stad att komma ifrån ångest
 • Välkomna nyanlända och deras familjer till skolan

CRAFT är genialt i sin enkelhet och kan ses som ett flexibelt navigationsredskap för pedagog och elever att komma vidare i sin process från utmaning till lösning. Det är inte en linjär process utan det är situationen som avgör hur den behöver varieras. Modellen presenterar också förslag på digitala verktyg som kan användas till var fas.

Modellen är indelad i tre faser:

 • Undersök: Det är viktigt att förstå den utmaning de har fått ordentligt och att ta reda på vilka behov de har som påverkas av lösningen. Vad är det de behöver egentligen? För att kunna genomföra denna fas kan de mycket väl behöva lämna skolan för att ta reda på mer.
 • Skapa: Den här fasen går ut på att komma fram till många idéer tillsammans i gruppen, skapa prototyper, testa dem alla för att se vilken ide som bäst möter de identifierade behoven till den utmaning de har fått.
 • Att göra: Att färdigställa, presentera och implementera den ide som bäst passade in på behoven. I sin presentation av lösningen är det viktigt att de berättar om sin process, sitt samarbete, sin innovation och om hur de använt sig av teknik/digitala verktyg för att skapa sin lösning. Även här är feedbacken enormt viktig.

Det allra viktigaste i processen är att eleverna når ut till autentiska mottagare, både de som påverkas av deras innovation men också de som kan förverkliga den.

Tanken med att nu låta CRAFT möta eTwinning och låta dessa två lyfta styrkorna hos varandra, kombinera dem och därigenom ge en enastående möjlighet för pedagoger att arbeta strukturerat, effektivt men samtidigt innovativt och kreativt i projektform kring vardagliga reella utmaningar för våra elever. Genom eTwinning får de också autentiska mottagare till sina idéer och de kan skapa fantastiska innovationer tillsammans.

Malmö står som koordinatorer för Sverige åt Skolverket i det nordiska projekt som heter Nordic CRAFT som initialt varar från nu fram till april 2020.

Låt oss tillsammans ”Create Really Advanced Future Thinkers”.