Dialogmöten bäddar för ett bättre mottagande av nyanlända elever

Inbjudan till dialogmöte.

Den första tiden för nyanlända elever i skola i Sverige är så viktig. För att fånga upp behov, skapa dialog och samtidigt informera rullar nu Vägledning och stöds dialogmöten för skolor som tar emot nyanlända elever igång igen.

Under våra två första dialogmöten har det framkommit flera intressanta aspekter kring vad  skolor behöver och detta vill  vi gärna dela i några blogginlägg framöver. Vår första dialog utgick från hur ramar i mottagande och undervisning kan skapas med hjälp av kartläggningsresultat och Malmös riktlinjer.

Pusselbitar bildar steg.
Syftet med kartläggningen är att fånga upp elevens styrkor, samt vad hen behöver utveckla närmast, för att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning!

Det blev tydligt att många skolor söker en arbetsgång kring vem som gör vad den första tiden samt att kontinuitet och uppföljning behövs när eleven sedan är igång. – Att arbeta fram ett flöde i mottagningen kan man sammanfatta behovet som! Att hinna prata med varandra och att boka  ett ordentligt uppstartsmöte för alla inblandade inför att eleven kommer kan vara en lösning. Ofta blir det lite bråttom i starten när arbetslaget behöver sätta sig in i elevens kartläggningsresultat och den individuella studieplanen. Hur kan man ta vara på överlämningen från Mosaikskolan och finns rutiner för detta? Och kanske den största frågan – Hur planerar och genomför vi därefter en inkluderande språk- och kunskapsutvecklande undervisning, även för våra nyanlända elever?  

Här kan kartläggning i steg 1 och steg 2 och den individuella studieplanen säga oss mycket; detta är vår utgångspunkt när vi gör planering, placering  i undervisningsgrupp och schemaläggning. Att göra samarbetet med studiehandledarna mer effektivt står ständigt på tapeten, t.ex. genom att dela material och att använda Google Classroom. Men ändå? I utvecklingen av vår undervisningen kan vi komma längre genom att dela kunskap och kreativitet i våra kollegiala möten. – Hur gör du? Låt gärna andra ta del av det som fungerar bra!

Penna ligger på planeringsmall för studiehandledning.
”En elev ska ha studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.” (5 kap. 4§ skolförordningen)

Positiva exempel har självklart också framkommit under våra möten; skolor upplever sig själva och sina kollegor som flexibla, att det finns en god sva-undervisning och att när man väl arbetat in en rutin brukar saker lossna, m.m.

Alla pedagoger gick från dialogmötet med en utvald utmaning att ta tag i på just sin skola, och säkert med insikten om att än är vi inte i hamn; än har vi jobb att göra för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Skönt då att det fanns så mycket positiv energi och ett stort engagemang i våra möten!

Viktiga länkar under våra uppstartsmöten var den purfärska informationen om nya direktiv för nyanlända grundskoleelever i Malmö, och de efterfrågade riktlinjerna och rutinerna kring studiehandledningPå samma ställe finns den nya planeringsblanketten som ska fyllas i gemensamt av ämneslärare, mentor och studiehandledare. Den ser vi fram emot att arbeta vidare med och få spridning på!

Vi på Vägledning och Stöd skickar ut inbjudningar till dialogmöte i samband med att er skola får nyanlända elever.

Text och bild:
Johanna Söderlund & Lisa Lundkvist, Utvecklingssekreterare, Vägledning och Stöd, Språkcentralen.
johanna.soderlund@malmo.se
lisa.lundkvist@malmo.se