Digitalisering i fokus på Språkcentralen

Närmare 300 modersmålslärare får chansen att vässa sina digitala kompetenser i en stor fortbildningsinsats som pågår på Språkcentralen i Malmö. Behovet av fortbildning är stort.

Rapporten från Lärarnas Riksförbund ”Digital kompetens utan fallgropar visar att ungefär 4 av 10 lärare anser att de har ett stort behov av fortbildning för att uppnå rätt digital kompetens och för att kunna utföra sitt jobb som lärare i dagens samhälle. För ett år sedan gjorde Språkcentralen en egen undersökning av modersmålslärarnas- och studiehandledarnas digitala kompetens. I undersökningen ingick 200 lärare. Undersökningen visade att situationen på Språkcentralen speglar den allmänna situationen inom lärarkåren – det var bara 38 procent av lärarna som uppskattade att de hade tillräckliga kunskaper inom IT för att hänga med i skolans digitala utveckling. Samtliga deltagare uppgav att de känner behov av fortbildning i att använda digitala verktyg i modersmålsundervisning och studiehandledning.
Från uppdrag till koncept
Undersökningen och följande kartläggning var det första steget i en stor IT-satsning som påbörjades våren 2017 inom Språkcentralen. Målet för denna satsning är att höja medarbetarnas digitala kompetens och för att undervisningen i modersmål och studiehandledningen ska möta kraven i den nya läroplanen.
Det är vi, Språkcentralens IT-pedagoger Andreas Hötzel och Liliya Nicolaidis, som med utgångspunkt i Språkcentralens IT-satsning, fått i uppgift att utarbeta ett fortbildningskoncept där alla medarbetare på Språkcentralen får chansen att vässa sina digitala färdigheter utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Insatsen är planerad utifrån en process i flera steg.
Efter kartläggningen av fortbildningsbehovet jobbade vi på att utarbeta en fungerande utbildningsplan som är väl förankrad i modersmålslärarens yrkesroll, samt kortsiktiga och långsiktiga behov av kompetensutveckling för hela personalen.
I det fortsatta förberedande arbetet ingick allt från brainstorming om den initiala planeringen för utbildningsinsatsen tillsammans med kollegor och sektionschefen Premton Gërvalla till avstämning av innehållet med experterna från PI-Malmö. Det blev mycket vändande och vridande på olika sätt och flera gånger fick vi göra om nästan allt, till slut kom det dock fram ett välstrukturerat fortbildningskoncept.
 IT-satsning: Planering och genomförande
Utbildningskonceptet bygger på en modell i form av ett flöde om åtta moduler som innehåller allt ifrån information om hantering av de vanliga programmen i datorn till regler- och policy kring användning av datorer och andra digitala verktyg i Malmö stad. Men framförallt koncentreras innehållet till ämnesdidaktik som ska förse lärarna med kunskaper och färdigheter till det nya sättet att lära ut och en ny lärarroll. Till varje modul finns ett arbetsblad för deltagare och även ett planeringsunderlag för gruppledarna. För att få en bättre överblick finns dessutom en översikt för hela utbildningskonceptet i form av ett “flödesschema” som presenterar samtliga utbildningsmoment.
Nästa steg i projektet handlade om att använda organisationens resurser i ännu större grad. Med start vårterminen 2017 träffades 15 IT-kunniga och engagerade modersmålslärare för att gå igenom innehållet i kursen och det tillhörande utbildningsmaterialet. Varje utbildningsmoment diskuterades inte bara innehållsmässigt utan också utifrån det didaktiska perspektivet. Var och en av deltagarna fick bidra med egna tankar och erfarenheter. Även i detta skedet blev det ändringar i utbildningsprogrammet. Tanken med träffarna var att dessa lärare skulle fungera som gruppledare i utbildningsinsatsen. Trots samma innehåll lade våra gruppledare sin personliga prägel på både utformning och genomförande. Vid gruppledarnas träffar presenterades olika lösningar, allt från en Google-presentation till en informationssida och frågesport, och självklart var allt detta med digitala lösningar. Gruppledarna delar alla sina idéer med varandra, samt inspirerar och motiverar varandra i en gemensam digital grupp.
Nu kör vi
Nu är vi i full gång med implementeringsfasen. 26 utvecklingsgrupper ledda av våra IT-gruppledare startades i slutet på september förra året. Sammanlagt handlar det om 20 timmar för varje grupp. Under den tiden får alla modersmålslärare utveckla sina kunskaper inom den digitala världen, sina undervisningsmetoder och även stärka samarbetet med varandra. Gruppledarna fortsätter träffas kontinuerligt mellan utbildningstillfällena för att justera programmet, säkerställa genomförandet, samt för att stödja och berika varandra.
Resultatet som vi förväntar oss är inte bara att samtliga modersmålslärare ska vara trygga vid användandet av IT i sitt dagliga arbete, utan också att de blir inspirerade och ser användandet av digitala redskap som en naturlig del i deras undervisning.
Text: Liliya Nicolaidis och Andreas Hötzel, IT-pedagoger på Språkcentralen i Malmö
Foto: Suzanne Hörle