Formativ bedömning- fönster till lärandeprocessen

Elever ler och sträcker upp händerna.

Lärare får insyn i elevers lärande genom att engagera elever i formativa bedömningsaktiviteter. Information från formativa bedömningar gör det möjligt för lärare att justera undervisningsstrategier, tid och aktiviteter för att säkerställa att alla elever lär. Efter hand som elever behärskar delar av framgångskriterierna utvidgas deras lärande medan andra elever erbjuds ytterligare stöttning. Målet är att hjälpa fler elever att bemästra framgångskriterierna för att ha förutsättningar att lyckas med den rika (breda o djupa) summativa bedömningsaktiviteten.

 Karta över process med kriterier för framgång.

English text follows Swedish text.

Detta är den sjätte och sista bloggen i serien.

Möjligheter att visa framgång längs vägen

Både elever och lärare bör se på de formativa bedömningsaktiviterna som möjligheter att visa lärande här och nu. Formativa bedömningsaktiviteter är fönster till lärandeprocessen som informerar både elever och lärare om lärandet är på rätt spår eller om ytterligare undervisning behövs. Formativa bedömningsaktiviteter är antingen planerade i förväg eller utvecklade efterhand som behovet uppstår under arbetsområdet.

Vikten av feedback från formativa bedömningar för elever och lärare

Formativa bedömningsaktiviteter ger viktig information till både elevers och lärares lärande. Feedback till eleverna ges utifrån förmågorna och kunskaperna i framgångskriterierna. Om framgångskriterierna är välbekanta för eleverna så vet de hur de behöver anpassa sitt lärande för att vara på rätt spår. Lärare får också feedback på sina undervisningsstrategier utifrån hur väl deras elever lyckas. Lärare gör förändringar i sin undervisning baserat på vad som fungerar eller inte fungerar. Genom att samla bevis på lärande och utveckla undervisningspraktiken utifrån dessa tillsammans med kollegor, kan lärare identifiera de mest framgångsrika undervisningsstrategierna som leder till att fler elever lyckas.

Differentierat lärande baserat på data från formativ bedömning

Genom att engagera elever i formativa bedömningsaktiviteter kan lärare avgöra om, när och för vem ytterligare undervisning och stöd behövs. Lärare anpassar undervisningen baserat på elevernas lärandebehov så att alla elever får den tid de behöver för att lyckas med innehållet. Precis som några elever kommer att behöver engageras i samma innehåll igen kommer några elevers lärande att behöva utvidgas. Slutresultatat är att lärandemöjligheterna differentieras baserat på informationen från de formativa bedömningarna.

 För mer information kontakta oss

Peter Hayes           peter.hayes@malmo.se

Anna Blomberg      anna.blomberg2@malmo.se

Formative assessment- windows into the learning process

Teachers gain insight into student learning by engaging students in formative assessment tasks. Information from formative assessment tasks allow teachers to adjust teaching strategies, time and activities to ensure more students learn. As students master aspects of the success criteria, their learning is extended whilst other students are further supported. The goal is to help more students to master the success criteria in readiness to successfully complete the rich summative assessment task.

 Karta över process med kriterier för framgång.

Opportunities to demonstrate success along the way

Both students and teachers should consider the formative assessment tasks as real-time opportunities to demonstrate learning. Formative assessment tasks are windows into the learning process, informing both the students and the teachers of whether learning is on track or if further teaching is required. Formative assessment tasks are either pre-planned or developed along the way as the need arises during the instructional program.

Importance of feedback from formative assessment for students and teachers

Formative assessment tasks provide important information for both student and teacher learning. Feedback to students about performance is provided with strong reference to the skills and knowledge expressed in the success criteria. If the student is familiar with the success criteria, they know how to adjust their learning in order to stay on track. Teachers also gain insight into their teaching decisions given the level of success of their students. Teachers make instructional changes based on the evidence of what is or not working. By collecting, and acting on evidence collaboratively with peers, teachers are able to identify the most successful teaching strategies that lead to more student success.

Differentiating learning based on formative assessment data.

By engaging students in formative assessment tasks, teachers can determine if, when and with whom, re-teaching and further support is required. Teachers adapt instruction, based on student learning needs so that all students have the required time to master the content. Just as some students will need to re-engage with the content, some students will need to be extended in their learning. The end result, is that learning opportunities are differentiated based on the information gained from the formative assessment tasks.

For more information contact us

Peter Hayes          peter.hayes@malmo.se

Anna Blomberg     anna.blomberg2@malmo.se