Forskningscirkel i normkritik går av stapeln

Whiteboard fylld av post it-lappar.
Forskningscirkel - Processer för "Inkludering på riktigt"
Forskningscirkeln Processer för ”Inkludering på riktigt”, som initierades i våras av personal verksamma inom Normer och värden - PI, har nu haft sin första träff.

Deltagarna är förskole- och grundskolelärare, samt (forsknings-)cirkelledare. De deltagande lärarna har tidigare gått processtödjarutbildning ”Inkludering på riktigt” och ska nu utveckla normkritiskt arbete på sina (för-)skolor. Tillsammans ska vi stödja varandra i detta arbete och dra nya lärdomar ur processen.

Läsår symboliserad av cirklar.

Vi kommer att träffas en gång i månaden fram till slutet av 2019. Den första träffen ägde rum på Orkanen – Malmö universitet. I fortsättningen ska värdskap allternära, dvs. ske på de olika (för)skolorna där deltagarna arbetar. Detta för att kunna lära tjäna varandras arbetsmiljöer.

Varför forskningscirkel om normkritiskt arbete?

Projicerad presentation.

Det finns mycket lite forskning om pedagogers arbete med normkritik i skolan – det vill vi ändra på. Målet är att studera effekterna och erfarenheterna av normkritiskt arbete i skolan. Härigenom ska vi fördjupa förståelsen för processerna, erfarenheterna och effekterna av implementering och institutionalisering av normkritiskt arbete.

Kollegialt lärande och långsiktighet i centrum

Forskningsprocessen som arbetssätt ska ha en frigörande och demokratiserande funktion – det är lärarnas frågor som ska stå i centrum och påverkan och lärandet ska vara ömsesidiga. Vi kommer att röra oss i gränslandet mellan forskning och utvecklingsarbete, men kärnan i forskningscirkelns arbete – som kommer att pågå från september 2018 t.o.m. december 2019 – är kollegialt lärande.

Lupp –djupdykning i problemet

Den första träffen inleddes med presentationen av forskningscirkelns syfte och upplägg. Dessutom fick alla deltagare, med hjälp av sin egen kreativa ”lupp” och ”ögonblicksforskning” som analytiskt redskap, formulera en forskningsfråga.

Pedagog tillverkar lupp.

Inför vår andra träff ska deltagarna läsa kapitlet ”Vad är aktionsforskning?” ur boken Aktionsforskning i praktiken, delar av skriften Forskningslitteracitet och sist men inte minst formulera frågeställningen och motivera varför de vill studera just dessa frågor.

Förväntningar på mig själv, deltagare och ledare

Den första träffen avslutades med att alla fick formulera förväntningar: på sig själv, andra deltagare och ledarna. När det gäller ledarna så framkom det att de ska vara ett stöd i processen, inte minst när det gäller handledning och att söka och läsa forskningslitterat, utveckla vetenskapligt tänkande. De andra deltagarna förväntas bidra med ett öppet samtalsklimat, vara engagerade, ge inspiration och vara kritiska vänner. Apropå förväntningar på sig själv så handlar det mest om att vara engagerad, sätta igång med arbetet med normkritik och utveckla sin roll.