Förtestet- att erbjuda möjlighet för eleven att visa sina nuvarande kunskaper och förmågor

Elever sitter i skolbänkar och ler.

Utrustade med lärandemål, en “rik” (bred och djup) summativ bedömningsuppgift och tydliga och konkreta framgångskriterier så engagerar lärarna eleverna i ett förtest där eleverna får möjlighet att visa sina nuvarande kunskaper och förmågor. Datan från förtestet är viktig då den hjälper lärare att justera aktiviteter och tidsramar för arbetsområdet samt att få reda vilket innehåll som behöver särskilt fokus.

Karta över process med kriterier för framgång.

English text follows Swedish text.

Detta är den femte bloggen I serien.

Vikten av ett förtest

Förtestet informerar lärare och elever om var de behöver börja. Utan ett förtest kan lärare spendera för mycket tid på att undervisa sådant som eleverna redan behärskar, eller gå vidare för fort med innehåll som eleverna har begränsat med förståelse kring eller där det råder missuppfattningar kring grundläggande koncept. Förtestet förser lärarna med viktig information som leder till mer fokuserad planering och högre elevengagemang:

* Var man bör börja undervisa

* Vilka elever som behöver mer eller mindre stöd för att lyckas med olika framgångskriterier

* Hur tiden bör prioriteras kring de olika framgångskriterierna

Att involvera eleverna i det nya arbetsområdet

Förtestet ger inte bara möjlighet för elever att visa nuvarande kunskaper och förmågor, det ger också en möjlighet att förbereda eleven på och involvera dem i det nya arbetsområdet. Ett välstrukturerat förtest engagerar eleverna med en uppgift som syftar till att visa vad de redan kan. Förtestet ska inte ses som ett test eleverna antingen visar godtagbara kunskaper på eller inte utan som en möjlighet att visa lärarna vad de redan förstår och kan göra, så att de får en mer passande undervisning under veckorna framöver. Detta kommer också att hjälpa eleverna att navigera i det nya arbetsområdet, när de strävar efter att utveckla nya kunskaper och förmågor.

Förtestets tajming

Svaret på frågan om när förtestet bör göras är mer komplext än “i början på arbetsområdet”. Svaret beror på vad som krävs för att bedöma uppgiften och planera arbetsområdet utifrån informationen läraren får. Förtestet kan göras dagar eller veckor innan nästa arbetsområde, så att informationen som ges kan användas väl.

Att få en känsla för olika lärandebehov hos elever

Lärare blir ofta förvånade över informationen de får från förtesten. Om aktiviteten är välstrukturerad har lärare möjlighet att anpassa upplägget över arbetsområdet och tidsramarna så att fler elever lyckas. Förtestet låter elever visa sina nuvarande kunskaper och förmågor utan att känna sig frustrerade av uppgiften. Lärare kan göra detta genom att designa en uppgift som kräver att elever visa vad de kan och kan göra i ett sammanhang som redan är välkänt för dem.

För mer information kontakta oss.

Peter Hayes                peter.hayes@malmo.se

Anna Blomberg          anna.blomberg2@malmo.se

The pre-test- providing the learner with the opportunity to showcase their current knowledge and ability.

Armed with learning goals, a rich summative assessment task, and clear and concise success criteria, teachers engage students in a pre-assessment task, inviting students to showcase their current level of knowledge and skill. This data is important for teachers as it assists with adjusting activities and the time required before the end of the unit, and what content requires additional focus.

Karta över process med kriterier för framgång.

This is the fifth blog in the series.

The importance of a pre-test

The pre-test informs the teacher and student where they need to start.  Without a pre-test, teachers can spend too much time teaching things that students already know, or move too quickly with content for students who have limited understanding or have misunderstood basic concepts.  The pre-test provides the teacher with three main pieces of knowledge that will lead to more focused planning and student engagement

  • Where to start teaching
  • Which students need more or less support to master different success criteria
  • How much time is best spent on the different success criteria.

Connecting the learner to the new teaching focus or unit of work

The pre-test not only offers the learner an opportunity to showcase their current level of knowledge and skill, but also provides an opportunity to connect the learner to the new focus or unit of work. A well-structured pre-assessment activity engages the students with a task that seeks to ascertain what they already know.  Students should see the pre-test not as a pass or fail test, but as a chance to show the teacher what they already know and can do, so they receive a more tailored program in the weeks to follow.  This will also help the student navigate the new unit of work, as they seek knew knowledge and skills.

The timing of the pre-test

The answer to the question of timing of the pre-test is more involved than ‘at the beginning of the unit of work’.  The answer depends on what is required in order to assess the task and plan the unit according to the information the teacher receives.  The pre-test can be administered days or weeks ahead of the new course or unit of work so that the information gained by the teacher can be put to good use.

Getting a sense of the different learning needs of students

Teachers are often surprised by the information they gather from the pre-assessment activity.  If the activity is structured well, teachers have the opportunity to tailor the program for their students and provide flexibility in the timetabling so more students succeed.  The pre-test asks the students to demonstrate their current level of knowledge and skills without feeling frustrated by the task.  Teachers can do this by developing a task that requires students to demonstrate what they know and can do in a context that is already familiar to them.

For more information contact us.

Peter Hayes                peter.hayes@malmo.s

Anna Blomberg          anna.blomberg2@malmo.se