Fokusskifte från teknik till digital didaktik och behov av digitalt undervisningsmaterial

Utvärdering av quizz.
Inför omställningen till nätbaserad undervisning har fokus främst varit på den digitala tekniken och hur den fungerar.

Nu läggs allt mer fokus på digital didaktik och hur vi bäst integrerar ett digitalt läromedel i undervisningen i tider då undervisning till stor del sker över nätet.

Genom att använda digital teknik i undervisningen ger vi våra elever förbättrade förutsättningar för lärande samtidigt som deras digitala kompetens ökar. Digitala lärmiljöer bidrar även till ökad likvärdighet för eleverna. Men var hittar vi digitalt undervisningsmaterial med hög kvalitet? Och hur kan vi underlätta för våra elever att hitta till och använda det i sitt lärande?

Jag ”träffade” Fredrik Hermansson på Studi för att prata om hur lärare och elever i Malmö kan använda sig av deras digitala och flerspråkiga undervisningsmaterial i tider av fjärr- och distansarbete. Vi spelade in vårt samtal och Fredriks visning av hur vi kan använda deras digitala läromedel. Resultatet går att se längre ner.

Avsätt tid för att förklara hur verktyget fungerar

Det är lätt för eleverna att navigera i Studi och ett fåtal knappar gör det enkelt att hålla reda på de olika inställningarna. Det är ändå viktigt att läraren avsätter tid i undervisningen för att visa hur eleverna loggar in, hur verktyget fungerar, hur de startar en film, hur de ställer in språk och hastighet och hur de gör ett quiz. 

En tydlig struktur i den digitala miljön underlättar för eleverna att hitta till och använda undervisningsmaterialet. I Malmö loggar vi in genom att klicka på Google-knappen.

Går att individanpassa

Studi är ett digitalt läromedel, som går att individanpassa för att passa flera olika inlärningsstilar.  

Eleverna kan lyssna och titta på filmerna flera gånger, både på sina datorer och på sina mobiltelefoner, och det går att anpassa hastigheten på dem. Eleverna kan ställa in olika språk och kombinera dessa med varandra för att exempelvis lyssna på filmerna på sitt modersmål och sedan läsa undertexterna på svenska. Eller tvärtom.

Studi är till för alla elever, men gynnar särskilt elever med ett annat modersmål än svenska och elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Även elever som vill träna på sin franska, tyska eller spanska i undervisningen för moderna språk har stor nytta av att titta på filmerna och växla språk i tal, undertexter, begrepp och quiz. Studis undervisningsmaterial fungerar språkförstärkande och möjliggör att eleverna kombinerar språkinlärning med kunskapsinhämtning.

De korta filmerna underlättar också för elever med koncentrationssvårigheter. Filmernas förutsägbarhet är en fördel och eleverna känner igen sig och lär sig hur de ska ta sig an arbetet med dem.

Motiverar till fortsatt lärande

Studis filmer motiverar eleverna genom storytelling. Det finns en hög igenkänningsfaktor i och med de återkommande karaktärerna i filmerna. Eleverna uppmuntras till vidare lärande och får förslag på andra filmer att titta på inom samma ämne.

Ett poängsystem uppmuntrar eleverna att samla poäng genom att titta på filmerna och göra quiz. När eleverna svarar på frågor i ett quiz så får de direkt veta om de har svarat rätt eller fel. När en elev svarar fel så visas det rätta svaret direkt. När en elev gör om quizet så kommer frågorna i en annan ordning än vid det första tillfället.

Eleverna kan också använda Studis digitala läromedel i kombination med annat undervisningsmaterial för att öka sin förståelse och för att lära sig mer.

Anpassa för elever i behov av extra stöd

För att inkludera alla elever kan läraren kan ha en enskild genomgång av filmens innehåll med vissa elever före en lektion för att utjämna skillnader och för att bygga självförtroende.

Lärare kan differentiera undervisningen genom att dela ut olika filmer till olika elever. Några elever kan få i uppgift att titta på flera filmer medan andra endast får en film att titta på. Eleverna kan även titta på var sin film inom ett visst ämnesområde och sedan berätta om innehållet för varandra.

De svenska undertexterna och sammanfattningarna, som ligger som ett textmaterial till alla filmer, kan kopieras och klistras in i ett Google dokument och sedan översättas med hjälp av Google Translate.

Genom att titta på en film med hörlurar kan elever få hjälp med avskärmning. I tider av fjärr- och distansundervisning kan detta kan bli ett effektivt sätt att kunna ta in ett undervisningsinnehåll även där hemma.

Lättillgängliga undervisningsfilmer gör det möjligt för elever att enkelt ta igen missade lektioner.

Digitalt läromedel före, under och efter en lektion

Genom att dela upp en lektion i före, under och efter kan läraren planera för hur ett digitalt undervisningsmaterial ska integreras i undervisningen. En analog lektionsstruktur från det fysiska klassrummet behöver få en digital motsvarighet när undervisningen enbart sker online.

Gör undervisningsmaterialet tillgängligt i Google Classroom före lektionen. Låt eleverna titta på en film i förväg för att ge dem en förförståelse av vad lektionen kommer handla om.

Dela skärm under lektionen och visa en film för alla elever samtidigt eller låt dem titta på filmen var för sig. Gå igenom och repetera innehållet i en film genom att låta eleverna svara på frågorna i ett quiz tillsammans.

Publicera en uppgift med en länk till en film i Studi till eleverna individuellt, parvis eller i grupp i Google Classroom. Eleverna kan arbeta enskilt med filmen eller diskutera innehållet parvis för att sedan ha en diskussion i helgrupp. Välj mellan att låta eleverna sammanfatta filmen enskilt, parvis eller gemensamt i hela gruppen. Ta fram det viktigaste i en film tillsammans.

Genom att dela ut uppgifter till eleverna i Studi så kan läraren följa upp deras progression på klass- och elevnivå. Det går att se om eleverna har tittat på filmen och hur det har gått för dem på det tillhörande quizet. På så sätt kan läraren se vilka frågor som eleverna har haft svårt för och vad som fortsatt behöver tas upp i undervisningen. Läraren får därmed en översikt för enstaka elevers och hela klassers progression. 

Denna film är för närvarande inte tillgänglig eftersom den inte är tillgänglighetsanpassad med textning och/eller syntolkning. Redaktionen arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra så mycket material som möjligt och hoppas på er förståelse. Har du frågor, kontakta pedagogmalmo@malmo.se

För att se samtalet uppdelat i mindre delar, använd länken nedan:

Studi och Malmö – intervju om användning med fokus på nätbaserad undervisning