Hur sprider vi erfarenheter av skolutveckling?

Två personer håller föredrag.
Linda Ellionore Lindberg och Emelie Bjurling från Pauliskolan i Malmö presenterar sin utvecklingsartikel (Foto: Malin Bardenstam)
På Lärarnas skolutvecklingskonferens sker kunskapsdelning och gemensam kritisk reflektion. Vid en träff i Landskrona i förra veckan presenterades de bidrag från konferensen 2021 som fått möjlighet att skriva utvecklingsartiklar. Nu är det dags att blicka framåt mot nästa konferens, den 23 mars 2023.

Lärarnas skolutvecklingskonferens anordnas vartannat år av Skånes kommuner (medlemsorganisationen för 33 skånska kommuner), med syfte att lyfta arbetet med kunskapsdelning och gemensam kritisk reflektion. Hittills har tre konferenser genomförts och många lärare har fått stöttning i att skriva utvecklingsartiklar där de berättar och sprider resultat och erfarenheter från sina utvecklingsarbeten.

Varför presentera på lärarnas skolutvecklingskonferens?

Att bedriva utvecklingsprojekt med syftet att förbättra sin verksamhet sker på många håll. I skollagen står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (2010:800 1 kap. 5 §). I skriften Vetenskap och beprövad erfarenhet, Skola finns några texter som försöker reda ut begreppen. Utmed vägen för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt finns en rad frågor utan färdiga svar. Att sätta ord på det vi gör och diskutera det med andra är en väg framåt i det förhållningssättet. Pedagogisk, didaktisk och utbildningsvetenskaplig forskning är viktig som stöd i utvecklingsarbetet. Genom att inspireras av redan gjord forskning och knyta den till det vi gör i våra lokala skolutvecklingsprocesser, behöver vi inte uppfinna allt på nytt, utan kan knyta ihop våra tankar med det forskningen visar.

Att sprida sitt arbete till andra lärare, rektorer och skolutvecklare genom att delta med ett bidrag till exempelvis en konferensen, kan vara givande på många olika sätt. Under presentationen i Landskrona av utvecklingsartiklarna, sa en av de deltagande lärarna:

”Det här är egentligen inget nytt för mig, men att sätta ord på arbetet har gett mig mycket.”

Att sätta ord på det man gör, att undersöka med en ökad systematik och dessutom få stöd i det arbetet kan ge ett stort mervärde i utvecklingsarbetet. Att dessutom få dela med sig till andra av det man kommit fram till kan ge ett stort mervärde för andra. 

Vid förra årets Lärarnas skolutvecklingskonferens så deltog över 500 lärare, rektorer och skolutvecklare. Även om du inte har något skolutvecklingsprojekt som du vill delta med så är du välkommen att lyssna och ta del av andras erfarenheter som presenteras vid nästa konferens. Håll utkik efter mer information när det närmar sig.

Nästa steg

Har du och verksamheten som du arbetar i något intressant på gång som skulle passa att presentera på nästa års konferens? Börja med att titta över ansökningskriterierna. Kan dessa uppfyllas så är det tid att börja planera. Bidraget ska skickas in senast den 8 november. För att underlätta skrivprocessen anordnar den regionala arbetsgruppen för konferensen en skrivarstuga under vårterminen 2022: den 6 april och en under höstterminen: den 24 oktober. Under dessa tillfällen kommer det att finnas en möjlighet att diskutera upplägg och tänkta frågeställningar för att underlätta skrivprocessen. Ett annat sätt att förbereda sig på är att ta del av bidragen och utvecklingsartiklarna från förra konferensen

Kanske har du som arbetar inom en skolverksamhet i Malmö stad redan idag kontakt med någon av de vetenskapliga utvecklingsledarna på PI kring ett utvecklingsarbete? I så fall kan du diskutera med dem om hur det arbetet skulle kunna skickas in som ett bidrag till konferensen. Har du inte det, men skulle vilja få kontakt med någon kring ett utvecklingsarbete så kontakta Karin Ollinen (karin.ollinen@malmo.se) för vidare information. Att verksamheterna sätter det vetenskapliga förhållningssättet i ett tydligt sammanhang och delar med sig av utvecklingsarbetet är givande för alla och i det arbetet stöttar vi gärna. 

På Pedagog Malmö finns numera spåret Lärdomar från Malmö – Forskning och skolutveckling i Malmö stads skolor och förskolor. Där kan du ta del av bland annat de utvecklingsartiklarna som lärare i Malmö har bidragit med efter tidigare års “Lärarnas skolutvecklingskonferens”. Alla tretton utvecklingsartiklar som producerades efter förra konferens finns samlade i denna skrift.