ICSEI 2020: Malmöexempel leder till tankar om leading-from-the-middle

Färgglada träarbeten på marknad i Marrakech.
Morocco, Marrakech, colorful wooden works in the market of the Medina quarter
ICSEI-2020 (International Congress of School Effectiveness and Improvement) är en forskningskonferens kring skolutveckling, som riktar sig till forskare, praktiker och beslutsfattare.

Det gör den ganska speciell. De flesta forskningskonferenser samlar bara forskare. I år var konferensen i Marrakech 6-10 januari.

I det här blogginlägget tänker jag berätta vad som hände när jag på konferensen presenterade några exempel på hur vi arbetat med professionella lärandenätverk i Malmö. Jag berättade om hur gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen de senaste åren har arbetat med kollegialt lärande för skolledare och om olika försök att starta nätverk för samarbete kring skolutveckling. Följande exempel användes:

I mina exempel problematiserade jag kring vilka möjligheter kollegialt lärande för skolledare kan ge, men också vilka utmaningar som kan uppstå. Det handlar om att vända och vrida på resultaten och försöka förstå vad som händer i processerna och vad som skulle kunna göras annorlunda.

Möjligheterna handlar om att kunna skapa ett gemensamt språk i skolutvecklingsprocesser, tillsammans fördjupa kunskaper och att använda forskningsresultat och metoder på vetenskaplig grund. Detta kan sedan hjälpa till att utveckla det som det systematiska kvalitetsarbetet visar är viktigt att förbättra.

Problemen och utmaningarna handlar om att skapa ett samarbete och tydlig kommunikation mellan olika professionsgrupper så att alla arbetar mot samma mål. Det handlar också om att skapa strukturer som möjliggör skolutveckling och att ge deltagarna i nätverken tid att delta. I till exempel programmeringsfortbildningen för matematiklärare som genomfördes för några år sedan, hade skolledarna ingen tydlig roll i nätverket. Vad hade resultaten blivit om skolledarna haft det?

Som stöd i presentationen användes modellen med skolutvecklingstrianglarna som visar att det är viktigt att knyta ihop det kollegiala lärandet (KL) med det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) och tydliga mål (M). Modellen visar också på hur olika professionsgrupper stöttar och möjliggör varandras arbete. Jag fokuserade specifikt på skolledartriangeln som på ett sätt finns ”mitt i systemet” och därför är en nyckelspelare för att få samarbeten mellan förvaltningsnivån och processledar/lärarnivån att fungera.

Fyra gröna trianglar som växelverkar.

På flera av de andra konferenspresentationerna jag besökte har jag ritat små trianglar i kanten i mina anteckningar. Det är ju inte bara i Malmö det är en utmaning att skapa samarbeten och strukturer som verkligen fungerar och att få alla i organisationen att jobba mot gemensamma mål. Ändå visar mycket av forskningen på ICSEI-konferensen att det är just det vi tillsammans behöver göra för att möta de utmaningar som finns och skapa goda lärmiljöer för eleverna. Till exempel sa Andy Hargreaves i sin föreläsning ”Leading from the middle: rethinking the best ways to change” att det handlar om att få lärare och skolledare att verkligen samarbeta djupt och strukturerat för att påverka elevers välmående och lärande. Det handlar om att skapa ett lärande och ledande från mitten, inte bara om att mitten ska implementera det förvaltningsledningen bestämmer. Jag skulle därför vilja avsluta med ett kort filmtips där Hargreaves förklarar vad det innebär att leda från mitten, och en uppmaning till er som läser detta att fundera på vad som är mitten här i Malmö och hur ledarskap och samarbete i mitten kan utvecklas och kopplas till kollegialt lärande på olika nivåer!

Länk till Hargreaves tankar om leda från mitten
https://www.youtube.com/watch?v=k70zlXrlcHk

Här är även en länk till min presentation.

/Marie Sjöblom, vetenskaplig utvecklingsledare, Pedagogisk Inspiration Malmö