Individuell studieplan för nyanlända elever

TEcknad vy över en nyanländs elevs skolgång.

I augusti 2018 blev det obligatoriskt att upprätta individuella studieplaner (ISP) för alla nyanlända elever som tas emot och placeras på högstadiet.

Syftet är att ta fram en långsiktig planering för hur den nyanlända eleven ska uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, utifrån elevens egna planer och framtidsdrömmar. I studieplanen ryms möjligheter till stödåtgärder, extra anpassningar och extra stöd i form av till exempel förberedelseklass, prioriterad timplan, studiehandledning och anpassad studiegång.

ISP:n ska upprättas inom två månader från att eleven tagits emot på skolan. Den bör skrivas i samråd mellan undervisande lärare, mentor, studie- och yrkesvägledare, eventuellt EHT samt elev och vårdnadshavare och ska revideras kontinuerligt. Den inledande kartläggningen utifrån Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial spelar en viktig roll i upprättandet och bör även kompletteras med bedömning av elevens ämneskunskaper.

Stödåtgärder för nyanlända
I samband med införande av ISP kom även ett nytt slags stöd för nyanlända elever på högstadiet i form av stödåtgärder för nyanlända. Det innebär i korthet att vissa typer av stöd kan sättas in under en längre period men utan att behöva dokumenteras i ett åtgärdsprogram, detta innefattar studiehandledning och anpassad timplan. Om skolan, efter att ha bedömt elevens kunskaper genom förslagsvis kartläggning steg 1-3 bedömer att eleven kommer att ha svårigheter med att nå behörighet till nationellt gymnasieprogram kan eleven få en anpassad timplan. Det innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som eleven behöver för att uppnå gymnasiebehörighet till det nationella program som hen önskar. Idrott och hälsa får inte prioriteras bort och elevens totala undervisningstid måste vara densamma som tidigare.

Anpassad eller prioriterad timplan?
Anpassad timplan är inte detsamma som prioriterad timplan som funnits sen tidigare. Prioriterad timplan innebär att en nyanländ elev under maximalt ett års tid kan få utökad undervisning i svenska eller svenska som andraspråk istället för något/några andra skolämnen. Prioriterad timplan kan användas om det bedöms ge eleven möjligheter att så fort som möjligt tillgodogöra sig ordinarie undervisning. Prioriterad timplan får bara användas om det inte begränsar elevens möjligheter att uppnå målen i andra ämnen, och eleven ska ha minst samma totala undervisningstid som elever i samma årskurs har rätt till. Prioriterad timplan kan alltså bara användas för att utöka elevens undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk och under maximalt ett års tid, medan anpassad timplan kan användas för att fördela tid mellan olika skolämnen under hela högstadietiden.

Läs mer om anpassad timplan och prioriterad timplan hos Skolverket.

Du kan läsa mer om ISP på Skolverkets hemsida. Här finns även en mall som kan användas vid upprättande av ISP.

Just nu pågår ett febrilt arbete med att implementera studieplanerna i Malmös grundskolor! Det är även en viktig del i det nya stödmaterialet för skolors arbete med nyanlända elever som du kan läsa mer om här.

Vill du ha hjälp att komma igång med ISP på din skola? Hör av dig till Vägledning & stöd på Språkcentralen! vos_grf@malmo.se 

Bild: Skolverket