Lärarna – en oerhörd kraft i kvalitetsarbetet

Årscykel över systematiskt kvalitetsarbete.

Allt systematiskt kvalitetsarbete bör enligt vårt förmenande vila på två huvudpelare. Den ena, som vi bloggade om i föregående inlägg, är eleverna. Den andra, minst lika viktiga pelaren, är lärarna. Detta inlägg kommer att lyfta lärarnas betydelse för kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolorna.

Som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete genomför vi semistrukturerade gruppintervjuer med lärare. Vi träffar såväl nyanställda som erfarna lärare och slås av hur mycket kunskap och god vilja vi ser hos de intervjuade. Vår bild är att de intervjuade (som vi väljer ut slumpvis) inte på något sätt är unika för vår skola – det finns säkert samma tendens på många andra skolor. Det som dock skiljer oss från andra skolor är att den information som hämtas i intervjuerna används systematiskt för skolutveckling. En annan framgångsfaktor är det kollegiala lärandet som också det bedrivs systematiskt, med timmar i lärarnas tjänster samt en schemalagd position per vecka. Tillsammans ger detta förhållningssätt goda förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete på riktigt.

Vad menar vi då med att kvalitetsarbetet bedrivs “på riktigt”? Jo, kvalitetsarbete kan inte bara bedrivas genom analys av statistik och siffror. Man måste gå till grunden med de två viktigaste källorna till information som finns på en skola – nämligen elever och lärare. I våra lärarintervjuer ser vi de goda intentioner och den oerhörda kraft som lärare lägger ner för att få elever att lyckas. Lärarna vrider och vänder på elevcitat som vi ber dem att diskutera i olika forum i ett försök att verkligen förstå vad eleverna tycker och tänker. I det kollegiala lärandet, såväl som i ämnesgrupper, arbetar lärarna systematiskt tillsammans för att få eleverna att lyckas. Detta är skolutveckling! Forskningsdiskussioner några enstaka gånger per termin, eller några isolerade workshops som inte följs upp i en genomtänkt planering, leder sällan långt även om det kan vara givande för stunden. Här behövs systematik och långsiktiga strategier. Det vi har märkt är att lärarna vill involveras, är engagerade och bör användas mycket mer när man ska lägga riktningen för kommande arbete på skolorna.

Inför detta läsår funderade vi, tillsammans med skolledningen på vår skola, kring hur vi kunde göra fler lärare delaktiga i utvecklingsarbetet. Den modell vi valde var att låta processledarna för de kollegiala grupperna samt en specialpedagog ingå i skolans kvalitets- och utvecklingsgrupp. Tanken är att processledarna i de respektive grupperna diskuterar och tar upp olika frågor för att få in synpunkter och förslag från lärarna. På detta vis har professionen chans att påverka de strategier som läggs för skolans utvecklingsarbete.

Frågor att diskutera:

  • Vilka grupper representeras i kvalitetsarbete på era skolor?
  • Hur gör ni för att skapa delaktighet och ansvar i skolans kvalitetsarbete?

Som inspiration väljer vi denna gång att lägga vårt årshjul som bild. Vi är just nu i färd med att avsluta årets elevintervjuer. Funderingar kring dessa bjuder vi på i nästa inlägg.