Likvärdig bedömning inklusive undervisningsperspektivet

bokomslag till Formativ undervisning.
nok.se
I början av året släppte Åsa Hirsh sin bok Formativ undervisning – utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus.

Åsa är lektor i pedagogik vid Jönköpings University och Göteborgs universitet. Hon har i många år arbetat som lärare på grundskolan, men arbetar nu med forskning och undervisning inom akademin. Hennes undervisning och forskning rör främst skärningspunkten mellan bedömning och lärares undervisning samt professionsdriven skolutveckling.

Hennes bok beskriver bland annat hur lärare och skolledare kan arbeta systematiskt och kontinuerligt med kritisk granskning och analys av undervisning samt skapa en hållbar skolutveckling. I boken ges olika verktyg kring hur man kan arbeta på en skola för att hålla i och hålla ut i skolutvecklingen. Hon skriver bland annat om lesson study, learning study samt KFU-modellen (kollaborativ formativ undervisningsanalys) som alla tre är situerade, kollaborativa, cykliska, systematiska samt dokumenterade.

Förutom att ge nyttiga verktyg belyser Åsa en (läs många) intressant aspekt och illustrerar detta genom bilderna nedan.
Venndiagram med AGB i varsin cirkel. Venndiagram med AGB i varsin cirkel.
A. Den avsedda läroplanen, det som enligt kursplaner i olika ämnen är meningen att eleverna ska lära sig.
G. Den genomförda läroplanen, den klassrumsundervisning eleverna faktiskt får.
B. Den bedömda läroplanen, den kunskap hos eleverna som mäts genom olika tester.

Hon menar att diskussionen om elevernas kunskaper samt diskussionen kring likvärdig bedömning ofta fokuserar på överlappningen mellan den avsedda och den bedömda läroplanen. I boken använder Åsa begreppet OTL, vilket står för opportunity to learn och handlar om elevers likvärdiga möjligheter att lära. Hon menar att OTL sätter fokus på dels överlappningen mellan den avsedda och genomförda läroplanen, dels överlappningen mellan den genomförda och den bedömda läroplanen. Alltså, det handlar om kvaliteten på undervisningen som eleverna får ta del av och väl den stämmer överens med den undervisning som de har rätt att få.

”Om våra elever ska lyckas bättre i skolan räcker det inte att tala om det som styrdokumenten föreskriver och hur kunskaperna sedan bedöms – vi måste tala om hur vi genom undervisning gör det möjligt för eleverna att nå dit vi vill och förväntar oss att de ska nå och hur – i konkret mening – kvaliteten på undervisningen kan öka.” (Hirsh s.32)

Likvärdig bedömning är något som det talas mycket om, och diskussionen brukar mest handla om bedömningsperspektivet. Hur kan man få in elevernas möjligheter att lära, undervisningsperspektivet, i denna diskussion? Undervisningen ÄR ju viktig för elevens lärande och Åsa menar att vi behöver bredda diskussionen om likvärdighet till att handla om elevernas prestationer i relation till den undervisning de fått. Genom att lyfta in ytterligare frågor samt formulera om de frågor i den schematiska figuren över nyckelstrategierna som enbart riktar intresse mot eleven kan intresset i större grad riktas mot undervisningen. Mycket intressant vinkel som kan vara till stöd för många intressanta och givande samtal ute på skolorna.

Matris för bedömning.
Dagens tips inför den stundande Kristi himmelsfärds-helgen är alltså att läsa Åsa Hirshs bok. Vill du lyssna på henne live är dagens andra tips att anmäla sig till BFL-konferensen 6 september. Än finns några platser kvar som är öronmärkta för Malmös lärare.

 

Text: Linn Johansson