Gemensamma digitala strukturer underlättar för modersmålslärare och studiehandledare

Instruktioner till lärare och elever.
Roza Risteskas instruktioner för hur ämneslärare, elever och studiehandledare kan samarbeta med hjälp av digitala verktyg.

Vikten av gemensamma digitala strukturer inom en skola och över våra skolgränser har ställts på sin spets i fjärr- och distansundervisningen. Genom att vi använder Google Classroom på en bred front i Malmö får pedagoger en gemensam digital plattform, där de kan ta del av varandras lektionsupplägg och samarbeta kring elevernas inlämnade arbetsuppgifter.

Roza Risteska arbetar som förstelärare på Modersmålsenheten i Malmö. I sin roll som modersmålslärare och studiehandledare möter hon elever och lärare på både grundskolan och gymnasiet och 2020 tilldelades hon Malmö pedagogpris för bland annat sin relationella och kommunikativa kompetens och för att hon planerar sin formativa undervisning och språkliga stöttning med digitala verktyg.

Användningen av Google Classroom på grundskolan och gymnasiet är mycket hög i Malmö.

Enligt Roza Risteska så underlättas studiehandledningen av att hon samarbetar med många duktiga och engagerade ämneslärare ute på skolorna. De lägger upp olika sorters digitalt undervisningsmaterial i sina Google Classroom och blir ett bra stöd för henne när hon ska hjälpa eleverna. Tack vare att skolorna använder Google Classroom kan hon ta en aktiv del av de ordinarie lärarnas undervisning, se syfte och mål med deras lektioner, delta i deras genomgångar samt se material och arbetsuppgifter, som tilldelas eleverna.

Roza Risteska kan även kommunicera med de andra lärarna kring vilka strategier som passar bäst för att eleverna ska utveckla en viss förmåga och hur eleverna kan använda dessa strategier även efter studiehandledningen. De kan informera varandra om elevernas prestationer, språk- och kunskapsutveckling och vad som kommer ske i undervisningen framöver. Tillsammans kan de ge sina elever återkoppling på en gemensam plattform.

Roza Risteskas elever kan läsa om syfte och mål med undervisningen i Google Classroom.
Avsatt tid för att utveckla elevernas digitala kompetens

För att kunna vara en närvarande lärare även i dessa tider av nätbaserad undervisning använder Roza Risteska Google Classroom som sitt främsta kommunikationsverktyg. Hon strukturerar innehållet så att eleverna ska förstå hur de ska arbeta med det aktuella arbetsområdet, vilka metoder som ska användas och vad som är syfte och mål med undervisningen. I instruktionerna för elevernas arbetsuppgifter bifogar Roza Risteska olika sorters material, texter, länkar och bilder.

I modersmålsundervisningen i makedonska har Roza Risteska ett Google Classroom för en heterogen grupp elever på högstadiet, där även två elever i årskurs 2 ingår.

– Jag avsätter den tid som behövs för att hjälpa dem att förstå hur de ska använda sina digitala verktyg. Jag visar dem hur de ska göra för att öppna sina uppgifter, när de ska arbeta med den och hur de gör för att lämna in den. Jag hjälper också eleverna med hur de kan hitta min återkoppling och var de ska skriva meddelande till mig, berättar Roza Risteska.

Roza Risteska samlar allt sitt undervisningsmaterial i Google Classroom.
En närvarande lärare på distans

För att kunna undervisa högstadieeleverna under den rådande fjärr- och distansundervisningen använder hon Google Meet. Hon finns tillgänglig för sina elever i Google Meet under hela lektionen. Hennes elever vet att de kan gå in i Google Meet när de vill ställa en fråga, meddela något eller bara prata lite för att hålla kontakten.

Utanför den ordinarie lektionstiden brukar hennes elever kommunicera med henne genom att skriva i kommentarsfältet i Google Classroom, som är synligt för alla elever. Vid behov skriver hon även meddelande till enskilda elever. Rosa Risteska och hennes elever har som rutin att använda Google Classroom för att kommunicera kring undervisningsinnehållet, istället för att skicka mejl. På så sätt får de allt samlat på samma plats.

Ämneslärarna ute på skolorna bjuder också in henne till sina genomgångar med hjälp av en länk till Google Meet i Google Classroom. Därefter kopplar Roza Risteska upp sig mot sina elever på en annan länk för att träffa eleverna enskilt.

– Ibland presenterar eleven hur han utför en uppgift för mig. Vid behov presenterar jag för eleven hur han ska göra, förklarar Roza Risteska.

Rozas elever skriver dikter och ritar teckningar i Google Dokument.
Varierad undervisning med digitala verktyg

Roza Risteska använder sig av en mängd olika digitala verktyg, som hon sedan integrerar i Google Classroom. Google Keep används för att göra anteckningar. För att infoga teckningar och för att kunna rita med fri hand använder hon Google Teckningar. Andra verktyg som hon använder är Classroomscreen, Google Formulär och quiz i Google Classroom.

– Jag har rekommenderat Google Översätt för mina elever att använda när studiehandledningen är slut. Vid mån av tid har jag också spelat in en kort förklaring till eleven med hjälp av Screencastify, berättar Roza Risteska.

Google Keep används för länkar och ordlistor.
Olika förutsättningar för äldre och yngre elever

På frågan om hon upplever någon skillnad på hur elever klarar skolarbetet nu, när undervisningen enbart är nätbaserad, jämfört med tidigare så svarar hon:

– Nej, faktiskt inte! Eleverna i på högstadiet och gymnasiet klarar sig väldigt bra, inte bara när det gäller den tekniska biten utan även i sina prestationer. Det är mycket intressant, säger Roza Risteska. Hon fortsätter:

– I dessa tider är det lite svårare att ha studiehandledning på distans för de yngre eleverna, då det kan vara svårt för ämnesläraren att hinna hjälpa dem när de får tekniska problem. Alla elever får inte heller ta hem sina datorer så att de kan arbeta vidare hemma.

Pedagogik före teknik

Hon påpekar att det är viktigt att hon som lärare använder de funktioner, som finns i Google Classroom, på ett pedagogiskt sätt. Att dela ut olika uppgifter till eleverna, att ha tydliga instruktioner och att välja och tydliggöra arbetssättet och metoderna. Att modellera för eleverna genom att använda olika exempel, bilder eller checklistor.

Det är också viktigt att ha en formativ undervisning, även när den enbart sker nätbaserat i Google Classroom och Google Meet.

– Jag lämnar återkoppling till eleverna så att de vet hur de ligger till i förhållande till de uppsatta målen med uppgiften. Jag utvärderar lektionerna tillsammans med eleverna, ofta med Exit Tickets eller med frågor där elever får utvärdera vad som gick bra och vad som kan förbättras eller förändras, säger Roza Risteska.