Nu finns LiKA, it-tempen för lärare!

Fem händer möts i mitten över ett bord fyllt av datorer.

Digitaliseringen har blivit en av det svenska skolsystemets stora utmaningar. Från att ha varit en diskussion om huruvida vi ska digitalisera handlar det nu istället om hur vi ska använda de digitala resurserna i undervisningen. Forskningen kring digitaliseringen av skolan pekar mot att undervisningen måste ändras för att vi ska kunna dra nytta av teknikens möjligheter. Gör vi inte detta sjunker både måluppfyllelsen och elevernas motivation. Forskning visar också att undervisningen inte har ändrats i större utsträckning efter digitaliseringen. Detta gäller både Sverige och i global kontext. Det finns många tankar kring varför detta har skett och återkommande är att satsningen på teknik inte alltid har följts av en satsning på ett pedagogiskt utvecklingsarbete.

Nu har staten formulerat nya skrivelser i både läroplanen och i kursplaner som inkluderar användandet och framförallt förståelsen av de digitala resurserna. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens olika enheter i Malmö stad har kommit långt i sin digitalisering. Vi har renodlat vilka system vi ska använda. Vi använder dessa och bedriver kollegialt lärande som leds av förestelärare på de olika enheterna. Arbetet inriktar sig mot både användandet av de digitala resurserna och till viss del den didaktiska design som användandet medger.

Varje år konstruerar alla enheter en handlingsplan för sitt arbete gällande digitalisering. Handlingsplanerna utgår från den nämndtagna lokala digitaliseringsstrategin för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Enheterna och förstelärarnas arbete har fram till nu handlat mycket om implementering av de olika digitala verktygen som Google Suite (i Malmö kallad Maaps) medger. Nu bör arbetet rikta sig mer mot didaktiken och den design som digitaliseringen kräver.

Vad är det då som de olika enheterna och de enskilda medarbetarna behöver utveckla och förstärka för att klara detta? Detta kan vara svårt att utröna på egen hand. För att underlätta detta har SKL utformat ett självvärderingsverktyg som kallas LiKA. Tidigare har LiKA varit ett redskap för skolenheter att skaffa sig en uppfattning hur långt de kommit i sin digitalisering. Nu finns det möjlighet för enskilda medarbetare att använda verktyget för att värdera och jämföra sin digitala kompetens och användning.

LiKA, it-tempen för lärare är ett verktyg tänkt att vara ett stöd i digitaliseringsarbetet. Verktyget är framför allt till för dig som lärare för att tydliggöra och konkretisera vad digitaliseringen innebär i ditt arbete och för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas. Det är ett skattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av din digitala lärarvardag – en skattning som mynnar ut i ett förslag till handlingsplan med tips på olika aktiviteter. LiKA behandlar Ledning, Infrastruktur, Kompetensutveckling och Användning.

LiKA fokuserar på och är tänkt att vara ett stöd i ditt dagliga digitala arbete och har en tydlig och given koppling till våra svenska styrdokument med fokus på de förändringar och förtydliganden som är inskrivna och gäller fr.o.m. hösten 2018.

LiKA är utformat som en digital enkät med olika indikatorer som den svarande tar ställning till. Indikatorerna är utformade på ett konkret och aktivitetsinriktat sätt för att göra dem så enkla som möjligt att besvara. För varje indikator tar du som lärare ställning till hur väl arbetet med indikatorn stämmer in för dig och ditt arbete: stämmer helt – stämmer nästan– stämmer delvis – stämmer inte – ej tillämpbar. De täcker också in flera ämnen och områden, varför just svarsalternativet ”ej tillämpar” finns med.

Resultatet av värderingen presenteras på olika sätt beroende på om du har ett konto och om det är kopplat till din skola och kommun eller inte. Utan konto kan du enbart göra värderingen, men inte spara och arbeta vidare. Utan verifierat medlemskap på din skola, kan du spara och arbeta för egen del, men inte dela din värdering med kollegor och skola.

Så för att kunna spara dina svar och få en handlingsplan genererad, behöver du ett användarkonto. Har du ett konto som är kopplat till en skola kan du även ta del av en övergripande sammanställning av samtliga lärares resultat, både nationellt (anonymt), inom din kommun (anonymt), på din skola och i ditt arbetslag, förutsatt att din skola har en skolansvarig och att du valt att dela din värdering.
Svaren presenteras dels i form av ett översiktligt spindeldiagram där du får en överblick över läget inom respektive område och hur de förhåller sig till varandra och dels antal svar inom respektive status.

Vad ska vi använda detta till?

LiKA ger oss möjlighet att lokalisera de områden enskilda lärare, arbetslag, lärarlag och enheter kan behöva bli bättre på. Det ger ett underlag till didaktiska diskussioner där den digitala didaktiska designen kan vara i fokus. Men ska vi kunna använda detta är det viktigt att alla resultat publiceras och kan användas för jämförelse och grund för utvecklingsarbetet. Tillsammans blir vi bättre.

För mer information gå in på http://likalarare.skl.se/ .

Vill du läsa mer om forskning kring digital didaktisk design rekommenderar jag Sara Willermarks avhandling som går att finna här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1174749/FULLTEXT01.pdf

/Eder lektor i IKT- och didaktikutveckling

Anders Karlsson