Nyanlända elever och nätbaserad undervisning

En bild på en dator. På skärmen står
En bild på en dator. På skärmen står "Never Stop learning".
Våra nyanlända elever är en av de sårbara elevgrupper som vi möter i skolan. Hur påverkar en eventuell omställning till nätbaserad undervisning dessa elever?

Vi vet att en undervisning via skärm inte är att föredra för nyanlända elever, då man förlorar flera viktiga verktyg när man inte befinner sig på samma plats. Vi får helt enkelt göra det bästa vi kan!

Det handlar ju om elever med ett specifikt behov av att träna sitt andraspråk genom att kommunicera och reflektera både enskilt och tillsammans med andra. Självklarheter som att använda kroppsspråk, bildstöd, förklara med enstaka ord och att interagera, är exempel på delar av undervisningen som riskerar att gå förlorade vid nätbaserad undervisning. Alltså, vi kan inte vara så spontana som vi är vana vid när det kommer till kontextbundna anpassningar. Det är dock fortfarande viktigt att tänka på vid nätbaserad undervisning att ge eleven de anpassningar och det stöd som den i vanliga fall får i skolan. Exempel på sådana anpassningar kan vara muntliga instruktioner, studiehandledning på modersmålet, bildstöd, struktur och tydlighet.

I nuläget finns det många råd och tips kring nätbaserad undervisning. Här nedan finns ett urval som vi inledningsvis kan rekommendera till dig som undervisar nyanlända elever. Vårt särskilda fokus är som alltid de nyanlända elevernas förutsättningar och behov av specifikt stöd. Ofta är dessa råd de samma för undervisning av elever som av andra skäl behöver anpassningar.

Forskning om nätbaserad undervisning visar vikten av att den utgår ifrån att läraren:
• prioriterar – vad är viktigast kopplat till målen i din undervisning och vad är rimligt att hinna med?
• avgränsar – ger korta uppgifter med tydlig början och slut, tillför inget “extra”
• tydliggör – lägger upp lektion och uppgift likt ett recept – 1, 2, 3…
• återkopplar – ofta och på olika sätt – lärare/elev, elev/elev

Hur ni på er skola rent konkret kan göra, får ni inspiration av i ett blogginlägg skrivet av Anna Kaya, samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och lärare i förberedelseklass. Hon har också sammanställt den informationen till en överskådlig plansch. Vi kan också varmt rekommendera avsnittet Anpassad undervisning på distans i UR:s serie Skola hemma – experterna.

Ytterligare information och inspiration läggs ut kontinuerligt på Grundskoleförvaltningens sida om nätbaserad undervisning.

Oavsett om det blir aktuellt med nätbaserad undervisning i Malmö stads grundskolor, fortsätter Vägledning & stöds arbete med att bistå lärare, arbetslag och skolor i arbetet med nyanlända elever. Om frågor och önskemål finns, enskilt eller på gruppnivå – hör av er!

Text: Vägledning & stöd
vos.grf@malmo.se