Seminarium 2006: Att skriva sig till läsning. Arne Trageton

Arne Trageton föreläser.

Den 27 mars 2006 var Arne Trageton var på Pedagogiska centralen (idag Centrum för Pedagogisk Inspiration) för att hålla det första av två sammanhängande seminarier under våren.

Arne Trageton är pedagog och lärararutbildare vid högskolan Stord/Haugesund i Norge samt författare till boken “Att skriva sig till läsning” (2003).

Förhandsintresset inför seminariet var stort och det dök upp ett hundratal pedagoger från hela Skåne. För många var Arne Trageton redan en välkänd pedagog. På seminariet berättade Trageton om hur man kan kan lära de yngsta barnen i skolan att skriva och läsa genom textskapande på datorn. Handstil introduceras inte förrän i år 2.

Trageton menar att det är dags att gå från läs- och skrivinlärning till skriv- och läslärande. (Lägg märke till att i Tragetons formulering kommer skrivande först.)

-Skrivande är lättare än läsning, och skrivande på dator är lättare än skrivande med penna. Självklart ska barnen börja med det lättaste, säger Trageton.

När barn skriver på datorn behöver de inte forma bokstäverna själva. Bokstäverna de skriver känner de direkt igen i böcker och tidningar. Lek med bokstäver och datorns tangentbord börjar redan i förskoleklassen. Metoden präglas också av stor kreativitet för att stimulera eleverna till språklig reflektion och till textskapande. Det kan vara teman, rollspel, lekar m.m. I form av egna berättelser skriver de sig till läsande och läslust. De texter som barnen skriver rättas inte. Barnen har väldigt logisk stavning och de vuxna ska förlita sig på att de utvecklar sin stavning efterhand som de erövrar det skrivna språket. Utifrån Tragetons pespektiv är det de vuxna som har lässvårigheter när det gäller barns texter. Men han menar att det är något vi kan träna upp – och det fick seminariedeltagarna börja träna på under hans ledning.

Resultaten från det Norska treåriga aktionsforskningsprojektet ”Tekstskaping på datamaskin” har visat sig vara överväldigande positiva. Det har visat sig att dessa barn t.o.m. blir bättre på att skapa texter än de barn som lär sig att läsa och skriva på traditionellt sätt. Studier visar också att när barnen sedan, i åtta- nioårsåldern, börjar skriva för hand utvecklar de snabbt en handstil som många gånger är säkrare än de jämnårigas som tränat handstil från början.

När Trageton 1998 hävdade att skolan borde satsa på att låta barnen lära sig skriva på datorn och vänta med formell inlärning av handskrift väckte det stor uppmärksamhet i norska medier. Många var skeptiska. Idag ser rubrikerna annorlunda ut och intresset för metoden växer runt om i Norge och Sverige.

Den 16 maj följde Trageton upp det första seminariet och erbjöd återkoppling och handledning för alla som hade känt sig manade att “gå hem” och prova”.

 

Litteratur:

Trageton, Arne: Att skriva sig till läsning. IKT i förskoleklass och skola. 2003.