Sexualitet och relationer

Text på boksida.

Pedagogisk Inspiration fick i maj uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp som ska arbeta med att öka kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen i linje med Skolinspektionens granskning och Skolverkets förslag till ändrade läroplaner.

Den 12 juni i år presenterade Skolverket ett förslag på ändringar i läroplanernas kapitel 1 och 2 avseende sex- och samlevnadsundervisning. Förslaget är i stor utsträckning baserat på Skolinspektionens rapport från 2018 som visar på brister i innehåll, likvärdighet och systematik i den undervisning som bedrivs idag. Skolverket vill lyfta fram ämnesområdet och betona vikten av att undervisningen bedrivs löpande, ämnesintegrerat och systematiserat.

Ny benämning, ”Sexualitet och relationer”

En av förändringarna som Skolverket föreslår är en ny benämning, sexualitet och relationer. Detta signalerar att fokus för undervisningen skiftar från att i stor utsträckning ha handlat om biologiska funktioner och riskfaktorer, till så kallade friskfaktorer och det relationella samspelet. Vikten av kunskapsområdet betonas ytterligare genom att den tidigare formuleringen bryts ut och ges ett eget stycke:
”Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av frivillighet och ömsesidighet. Utbildningen ska belysa maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om heder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang.” (från förslaget till grundskolans läroplan, gymnasiets är i stort sett likalydande)

Koppling till värdegrundsarbetet

Skolinspektionen skriver i sin rapport att ”endast ett fåtal av de besökta skolorna gör en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete. Detta ser Skolinspektionen allvarligt på. Skolor som inte gör denna koppling missar de positiva effekter för en förbättrad skolmiljö som en god sex- och samlevnadsundervisning kopplat till värdegrundsfrågor kan bidra med. Dessa skolor missar att fånga åsikter som strider mot värdegrunden som, om de inte diskuteras, kan leda till kränkningar och diskriminering”. En väl fungerande undervisningsstrategi integrerar sexualitet och relationer med skolans övriga värdegrundsarbete, och genom att i olika sammanhang erbjudas möjlighet att undersöka rådande normer kan skolans elever utveckla en förståelse för hur samhällets strukturer påverkar våra interaktioner och vårt individuella handlingsutrymme. Skolverket betonar dock att ett undersökande av normer inte kan stanna vid ett konstaterande av vilka normer som råder, då detta snarare kan befästa dessa, utan eleverna måste få möjlighet att vidare utforska vilka konsekvenser dessa normer och föreställningar för med sig när det gäller t.ex. relationer och förväntningar kopplade till kön. Detta bör dessutom erbjudas löpande, med progression, och i flera olika ämnen under hela skoltiden.

Rektors ansvar

Skolinspektionens rapport ägnar mycket utrymme åt rektors styrning av undervisningen i sexualitet och relationer, även detta är synligt i Skolverkets förslag genom att en ny punkt lagts till ”Rektorns ansvar” i kapitel 2. Ett vanligt förhållningssätt enligt Skolinspektionen är att rektorer anser att det är upp till lärarens kompetens och läroplansansvar att bedriva denna undervisning, men utan att följa upp att så sker eller att säkerställa att lärarna har rätt kompetens för uppdraget. Detta är otillräckligt, inte minst eftersom granskningen visar att lärare behöver större förståelse för uppdraget och hur det relaterar till deras egna ämnen och kursplaner. Risken för bristande likvärdighet för eleverna är stor om rektors styrning uteblir, då sex och samlevnadsundervisning inte är ett eget ämne och många lärare saknar specifik utbildning.

Arbetsgruppens uppdrag

Mot bakgrund av Skolinspektionens rapport och Skolverkets förslag kommer processtödjarna i arbetsgruppen på Pedagogisk Inspiration att arbeta för att skapa förutsättningar för en varierad och normmedveten undervisning i sexualitet och relationer med aktuellt material och metoder för elevdelaktighet, digital kompetensutveckling för pedagoger, stöd till ledningen för ett systematiskt utvecklingsarbete, samt en tydlig koppling till skolans övergripande värdegrundsarbete. Material för undervisning och kompetensutveckling kommer att göras tillgängligt via Malmö delar. Därtill kommer arbetsgruppen att förbereda en implementeringsplan så att Malmö stad står redo när förändringarna i läroplanerna fastslås.

Skolverkets förslag till läroplansförändringar

Skolinspektionens rapport