Skolverket föreslår viktiga förändringar i sva-ämnet

Skolverket har på uppdrag av regeringen genomfört en bred översyn av de två svenskämnena svenska och svenska som andraspråk som lämnades till regeringen den 31a maj i år. Rapporten lyfter bland annat fram vikten av förändringar av ämnet när det gäller nyanlända elever, behovsbedömning, kompetensutveckling, tydligare regler och mer stöd till skolorna.

En omfattade förändring som Skolverket föreslår i rapporten är att ämnet svenska som andraspråk i grundskolan ska utökas med en grundläggande del för elever som är nybörjare i svenska språket. Syftet är att nyanlända elever ska få undervisning utifrån deras specifika behov, som bland annat innebär explicit undervisning i basen i svenska språket. Förslaget kommer att ställa högre krav på skolornas flexibilitet och organisation då undervisningen kommer att behöva organiseras åtminstone delvis separat, och det blir än viktigare med utbildade sva-lärare som har goda kunskaper i andraspråksutveckling från grunden. Vad gäller nyanlända elever föreslås även att de ska undantas från betyg och deltagande i nationella prov under de två första åren. Detta innebär att skolorna måste vidareutveckla sin systematik kring formativ återkoppling genom exempelvis bedömningsstödet Bygga svenska.

En av många efterlängtad del av översynen är att Skolverket föreslår att ett stödmaterial för behovsbedömning av sva tas fram. Det har hittills saknats ett nationellt stödmaterial för ändamålet och många lärare har brottats med uppdraget att avgöra vilka elever som har behov av undervisning i sva. Både nationella granskningar och Malmö stads egna undersökande åtagande har visat på att de behovsbedömningar som görs inte är likvärdiga och inte alltid kvalitativa, vilket innebär en avsevärd risk för att elever inte får undervisning i det svenskämne de är i behov av.

För att en kvalitativ förändring av sva ska kunna genomföras är en förutsättning att det finns utbildade och kompetenta sva-lärare att tillgå. Skolverket föreslår bland annat att lärarutbildningarna i sva ska ses över samt att andraspråksutveckling ska inkluderas på ett tydligare sätt för blivande speciallärare och specialpedagoger. Skolverket föreslår även ytterligare satsningar på kompetensutveckling och fortbildning.

Planen för genomförande innehåller tre steg med gradvis genomförande. Nu återstår att invända vidare beslut och se vilka delar av rapporten som kommer att realiseras och när.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet. 

Här kan du läsa Nationellt centrum för svenska som andraspråks kommentarer kring översynen.