Snart dags för fältstudier?

Snigel kryper på skogsväg.

Att Malmö har en naturvårdsplan är det kanske inte många som tänker på. Några av de här platserna är utmärkta att använda i pedagogiskt syfte och ligger inom stadens gränser. Men vilka är de och vilka är tillgängliga för fältstudier?

För några år sedan funderade vi över hur vi skulle kunna höja medvetandet och intresset för naturvärdena i Malmö inom Pedagogisk Inspiration Malmös ramar. År 2012 beskrevs 172 platser i Malmös naturvårdsplan, men innehållet var inte riktat till skolan. Vi började då fundera över om vi kunde använda dessa platser för fältstudier och på vilket sätt.

Inom ett LONA-projekt (med medel från Länsstyrelsen) påbörjades ett arbete 2017 med att konkretisera Malmös naturvårdsplan utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vad skulle kunna vara möjligt att undersöka på de olika platserna som är relevant i biologiundervisningen? Efter en snabb översyn bestämde vi oss för 40 platser som verkade aktuella. Efter inventering visade sig att 11 platser var lämpliga för arbete med skolklasser.

Teckning av en buksimmare.

För att en skola ska vilja åka ut till ett område som inte är helt välbekant fodras dels en bra vägbeskrivning, beskrivning av naturen i området både i text och film, men främst förslag till  vad man kan göra i området, pedagogiska aktiviteter. Alla har inte samma erfarenhet av vad som finns att hitta i naturen och med det så behövs stödmaterial i form av bilder. På flera ställen finns det möjlighet att håva i sötvattensdammar. Förutsättningarna för djur- och växtlivet i dammarna är liknande så det är i princip samma sorts djur och växter som finns att hitta. Vi kunde då göra material som skulle kunna användas på flera platser med samma innehåll. Det samma gäller med växtligheten i parkerna, fågellivet och småkryp. Fem lektionspaket har arbetats fram. Arbetet börjar i klassrummet för att förbereda eleverna på fältarbetet, fältstudien och lektionsförslag på efterarbete för att använda sig av de erfarenheter och kunskaper eleverna förvärvat. Lektionsmaterial som finns tillgängliga för de 11 platserna är Artkunskap, Håva i damm, Inventering av gradient – från äng till kulle, Markinventering och Småkryp och nedbrytare.

Hela projektet syftar till att höja medvetandet och intresset för naturvärdena i Malmö. Det gäller också att så långt som möjligt förenkla för lärarna att ta sig till naturområdena. Genom våra filmer, kartskisser och lektionsmaterial hoppas vi kunna ge lärare och elever en känsla för hur områdena fungerar som de sedan får testa i verkligheten.

Titta gärna på de här filmerna och låt er inspireras till att åka dit med er klass.

Följande områden är med i projektet ”Naturvårdsplanen i Malmö konkretiseras utifrån ett pedagogiskt perspektiv”:

Eva Hörnblad och Birger Emanuelsson