Stanna upp, Befäst

Ewa-Lotta Benndoff och Sanna Sjöstrand.

På skolledardagarna i maj får vi som går Skolledarskap i sikte möjlighet att sammanfatta det vi har gjort, erfarit och delat tillsammans under hösten och hittills under våren. Vi kan redogöra för hur APT kan genomföras och hur åtagandeplanen kan se ut. Vi har insett att både APT och åtagandeplan bör vara något som arbetas med och lyfts fram för att nå målen. Vi kan redogöra för hur vi fått erfara hur en biträdande rektor arbetar. Utan problem kan vi hänvisa till litteraturen och därmed stärka våra påståenden. Men hur kan vi sammanfatta och tydliggöra den inre process som har startat och som kommer att fortgå efter kursens slut?
Vi kan inte bara rusa vidare utan vi måste stanna upp och använda den kunskap vi fått för att kunna processa den och göra kunskapen till vår egen. Genom att äga kunskapen får vi möjlighet att visa upp hur vi tolkar den med våra egna ord.
Var sker då lärandet? Sker det nu när vi processar det vi har lärt oss och får visa det på vårt sätt?
Vikten av att stanna upp är något vi vill ha med i vår ledarvision. Att vi tar oss tid att reflektera över om vi är på rätt väg och om fokus fortfarande är på rätt mål. Hur kan vi veta att det vi gör för arbetet framåt om vi inte reflekterar? Vi behöver se vad vi redan har gjort och hur det påverkar utfallet. Vi behöver fundera över vad vi kan göra annorlunda för att verksamheten ska kunna utvecklas ytterligare.
Stanna upp, befäst, vår ledarvision.

Ewalotta Benndoff, Susanna Sjöstrand