Stärkt elevaktivitet och digital kompetens med ämnesövergripande projekt

Person deltar i ett videosamtal.
Bild från colourbox
På Malmö idrottsgymnasium arbetar lärare med ett ämnesövergripande projekt där eleverna använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att argumentera kring ett samhällsvetenskapligt problem.

För att utveckla undervisningen och samarbetet mellan ämnena, och få syn på hur ämnesövergripande projekt kan bidra till elevers lärande och utveckling, har några lärare genomfört ett fördjupande forsknings- och utvecklingsprojekt. Nu har lärarna sammanfattat vad de fått syn på i en text som du hittar i temabloggen Lärdomar från Malmö och syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens.

Ursprungstanken i lärarnas projekt var att utveckla undervisningen för att stärka elevernas förmåga att söka och använda information från nätet på ett balanserat och nyanserat sätt i argumentation och texter om samhällsfrågor med naturvetenskaplig inriktning (SNI). Eleverna skulle bland annat få då bättre förutsättningar att arbeta självständigt med litteratursökning och val av källor i sina gymnasiearbeten. På grund av covid-19 blev lärarna tvungna att ställa om till distansundervisning och projektet kom därför att till stor del handla om vad som händer och på vilket sätt ett ämnesövergripande projekt kan genomföras i en digital miljö.

Lärarna upplevde att elevernas arbete blev osynligt i början av processen eftersom eleverna inte fanns på plats i skolan. När eleverna väl vant sig vid de multimodala resurserna och lärarna arbetade med flippade klassrum samt lät eleverna dokumentera sitt arbete med videoinspelningar ökade i stället elevernas engagemang och ansvarstagande, vilket bidrog till att projektet som helhet upplevdes som lyckat. En erfarenhet är att den digitala undervisningen och kontinuerliga formativa bedömningen under projektets senare del krävde mycket av både elever och lärare.

Läs mer om undersökningen och vad lärarna kommer fram till i lärarnas text som ligger i temabloggen Lärdomar från Malmö.

I detta projekt har lärarna fått stöd i att använda forskning och vetenskapliga metoder av utvecklingsledare från Pedagogiks inspiration Malmö. Läs mer om denna typ av forsknings- och utvecklingsprojekt för pedagogisk personal på Komin.