Stödstrukturer i digitaliseringsprocessen

Google-symboler för konto, sites och drive.

Inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola arbetar vi sex verksamhetsnära IT-pedagoger mot några av Malmös grundskolor. Tanken med våra tjänster är att öka likvärdigheten och höja lägstanivån gällande digitalisering inom grundskolan. I vårt arbete utgår vi från handlingsplanen Varje elevs bästa skola – Digital certifiering, som är förvaltningens verktyg för att stödja skolorna i deras digitaliseringsprocess. Här berättar vi om vilka insatser vi gör ute på skolorna.

I samråd med skolan

Vi verksamhetsnära IT-pedagoger har nu varit ute och arbetat på skolorna i snart två månader. I samråd med skolledning och deras IT-pedagoger diskuterar vi hur långt den enskilda skolan har kommit i sin digitaliseringsprocess. Genom att lyssna in vilka behov och önskemål som finns och samtidigt titta på skolans resultat av kartläggningen i självskattningsverktyget så hittar vi en utgångspunkt för vårt stöd och fortsatta samarbete. 

Digital samarbetsyta för intern kommunikation

Ofta börjar vårt arbete ute på skolorna med att ta reda på hur den interna kommunikationen ser ut. Om det är så att personalen enbart har ett informationsutbyte via mail så föreslår vi att skolan istället upprättar en digital samarbetsyta för det gemensamma interna kommunikationsflödet.

Skämavbild över personalsida på Hyllievångsskolan.

Den pedagogiska webbplatsen

Att bygga upp en fungerande plattform, dit skolans personal alltid vänder sig för att hitta information och för att kommunicera med varandra, är något som kommer underlätta för alla i det dagliga arbetet. Vi verksamhetsnära IT-pedagoger kan finnas med som ett stöd för skolans Google-administratör vid skapandet av en enkel grund till en pedagogisk webbplats. Detta blir en så kallad intern Personalsida i Google Sites, som kräver inloggning, och som skolan själv kan bygga vidare på i framtiden utifrån sina egna behov. 

En översikt för personalnärvaro, en eller flera anslagstavlor för den dagliga kommunikationen för skolledning och all personal samt en gemensam kalender brukar vara användbara funktioner, som är viktiga att integrera. Endast fantasin sätter gränser för hur effektivt den pedagogiska webbplatsen kan struktureras!

Vy över delade enheter i google.

Gemensam struktur i Delade enheter

Förutom att upprätta en pedagogisk webbplats så brukar vi också titta på om skolan har gått över till en gemensam Google Drive-struktur i Delade enheter. Dessa fungerar som en gemensam mappstruktur för hela verksamheten och utgår från och ägs av skolans eget Google-administratörskonto. Genom att organisera sina dokument i Delade enheter så förebygger man risken med att viktiga dokument försvinner när någon i personalen slutar. 

Vid övergången till Delade enheter så behöver oftast en rätt så omfattande städprocess påbörjas, då inaktuella dokument tas bort och de som ska finnas kvar omorganiseras för en mer effektiv struktur. Det finns många sätt att organisera alla de gemensamma dokument, som en skola har samlat på sig genom åren. Särskilda mappar för en skolas övergripande organisation, som till exempel skolledning, arbets- och ämneslag, EHT, skolbibliotek, IKT, åtaganden, rutiner och vikariehantering ger hjälp till snabb navigering. 

Genom att också upprätta en koppling från skolans pedagogiska webbplats till skolans Delade enheter, så är mycket vunnet. När personalen på ett enkelt sätt kan röra sig mellan dem båda, för att kommunicera och komma åt skolans viktiga dokument, så ger man dem även upplevelsen av att befinna sig i en och samma plattform.

Hyllievångsskolans exteriör.

Eleverna i fokus

Även om vi verksamhetsnära IT-pedagoger arbetar på en mer övergripande organisationsnivå så har vi ändå alltid eleverna i fokus i allt vi gör. Det är för dem som vi hjälper till att skapa grundläggande digitala strukturer och organisera för användning av digitala verktyg ute i verksamheterna så att de, oberoende av vilken skola de går på och vilken lärare de har, ska möta en likvärdig undervisning samtidigt som de ges möjlighet att öka sin digitala kompetens. En pedagogisk webbplats och Delade enheter för personalen är dock bara en av många grundstenar för detta.

Det fortsatta arbetet

När den interna digitala samarbetsytan väl är på plats så är det dags att lyfta blicken och diskutera på vilka andra sätt skolan önskar stöd av oss verksamhetsnära IT-pedagoger kring att nyttja digitaliseringens möjligheter. Vilken målbild har skolan för sin digitalisering? Hur ser planen ut för att integrera digitala verktyg i undervisningen för att fördjupa elevernas lärande? Och vem är digitaliseringens nyckelpersoner på skolan? Det tittar vi närmare på i nästa del.

Annika Wibergh (område A), Anja Lundh (område B), Peter Rosenkvist (område C), Amanda Cederberg (område D), Martina Soomro (område E) och Annika Emanuelsson (samordning och stöd).