Sva-luppen – ett stödmaterial för behovsbedömning i svenska som andraspråk

Bild på de tre författarna till sva-luppen vid namn Lisa Lundkvist, Helena Nilsson och Lisa Bolin. En symbol med en svart cirkel med ett kryss för resurserna som kallas sva-luppen samt en cirkel med texten Malmö delar
Lisa Lundkvist, Helena Nilsson och Lisa Bolin som är författarna till Sva-luppen.
På Malmö delar hittar du nu stödmaterialet Sva-luppen. Du hittar också en resurs för implementering av Sva-luppen samt ett material som gör en jämförelse mellan kursplanerna svenska och svenska som andraspråk. Det rykande färska materialet har ändå några år på nacken.   

Lisa Lundkvist och Helena Nilsson är legitimerade lärare i svenska som andraspråk och brottades som aktiva lärare med otydliga ramar kring behovsbedömning i sva-ämnet. När de började arbeta på utvecklingsavdelningen fick de möjlighet att möta lärare och skolledare från ett stort antal skolor och insåg att många upplevde samma utmaning. Någonstans här börjar Sva-luppens historia.

Ett stödmaterial som vuxit fram över tid

Under hösten 2020 beslutade förvaltningsledningen att titta närmare på ämnet svenska som andraspråk och anledningar till den låga måluppfyllelsen. Därefter samlades en stor mängd dataunderlag in från grundskoleförvaltningens verksamheter och skolenheter.  

 – Underlaget presenterades i en rapport och det stod klart att det fanns ett behov av en mer likvärdig och rättssäker behovsbedömning. Man drog också slutsatsen att det fanns en bristande kompetens och behörighet bland lärare som undervisar elever i svenska som andraspråk, berättar Helena. 

I rapporten rekommenderades bland annat att ta fram stödmaterial för att underlätta skolornas arbete med svenska som andraspråk. Utifrån rapportens slutsatser inleddes utvecklingsfasen av arbetet med Lisa Bolin som projektledare.   

 – I och med detta fick vi möjlighet att ta fram ett material som vi själva saknade som undervisande lärare, nämligen Sva-luppen! förklarar Lisa Lundkvist.  

Hon berättar vidare om hur de arbetat med att säkerställa en god kvalité och att materialet ska vara relevant. Av den anledningen har ett antal rektorer samt utbildare inom svenska som andraspråk vid både Malmö och Lunds universitet varit delaktiga i processen. De har också samarbetat med sva-lärare på olika grundskolor i Malmö för att öka förståelsen för alla de olika behov och förutsättningar som finns.  

 – Det har varit viktigt för oss för att i så stor utsträckning som möjligt kunna skapa ett reellt och användbart stöd till skolorna och inte vad vi tror behövs, säger Helena. 

Materialet har utvecklats och bearbetats i flera steg och Sva-luppen publicerades i sin nuvarande form i augusti 2023.   

Sva-luppens syfte och målgrupp 

Sva-luppen är tänkt att fungera som en “handbok” att hålla i, något att återkomma till vad gäller behovsbedömning och vad som kännetecknar ämnet sva.  

 – Vår förhoppning är att materialet ska tydliggöra och underlätta skolornas arbete med vad som ska bedömas, hur det kan göras och på vilka grunder beslut om sva bör fattas, säger Lisa Bolin. 

För dig som är lärare på grundskolan och som undervisar i svenskämnena och för dig som är lärare i förskoleklass och som bedömer elevers andraspråksanvändning – här har du en handbok att hålla i!   

Resurser på Malmö delar 

Resultatet av gruppens långa arbete finner du nu på Malmö delar att ladda ner och använda på din skola:  

Vi hoppas ni får stor användning av materialet! 

Annika och Lena / Redaktörer på Malmö delar