Vad SKA vi göra? Språkutveckla! (del 14)

Nina Svensson och Ulrika Wirgin.

“Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljan den blå” så tar vi varje chans att fortsätta utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete genom nya grepp. Den här gången tar vi färjan från Landskrona över till Ven för att tillsammans med all personal cykla i SKA-hjulets tecken för att utvärdera och göra en ny nulägesanalys av var vi  som kollegium befinner oss i hur vi förstår systematiskt kvalitetsarbete och arbetar med detsamma.

Fredagen den 25 maj var det studiedag och vi befann oss på Ven i tidig sommarskrud med ett solglittrande Öresund runt oss. Dagen var noga planerad då tanken var att på bästa sätt göra en ny nulägesanalys av vårt systematiska kvalitetsarbete samtidigt som vi också skulle arbeta med kollegialt lärande och sist men inte minst, även ha roligt tillsammans!

Vy över Vens hamn.

Indelade i grupper om sex personer och utrustade med karta och uppgifter i cykelkorgen och WhatsApp i mobilen, gav sig hela personalen iväg för att finna de fyra olika stationerna på ön, där varje station var kopplad till ett läge på SKA-hjulet. Den första platsen var S:t Ibbs gamla kyrka där grupperna hade som uppgift att diskutera vad vi “tror” respektive “vet” gällande framgångsfaktorer i vår verksamhet; en övning vi gjorde första gången redan hösten 2016, men som nu krävde en ny reflektion för att få syn på var vi befinner oss, dvs. nulägesanalys, läge 1 på SKA-cirkeln.

Därefter var det dags att såväl se in i framtiden som att påverka vad som står skrivet i stjärnorna och var kan detta göras bättre om inte vid Tycho Brahes Stjerneborg? Läge 2 i SKA-cirkeln handlar ju som bekant om mål och visioner för vår verksamhet. Väl där fick grupperna återigen läsa ramtexten till den målbildsberättelse som presenterats tidigare i vår, se inlägg 12: https://pedagog.malmo.se/2018/03/11/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla-del-12/ .

En målbildsberättelse är ett önskvärt framtidsscenario i skönlitterär form och tanken var nu att denna text skulle fyllas på med, för kollegorna, eftersträvansvärda framtidsbilder, d v s att genom korta skönlitterära texter formulera vad våra olika processer ska leda till. “What does good look like” när vi siktar mot stjärnorna?

Vid Vens gamla tegelfabrik möttes cyklisterna av läge 3 i SKA-cirkeln, själva genomförandet, varför uppgiften blev att ”bygga en lektion” och göra en film som skulle illustrera planering och genomförande av ett SKA-arbete på lektionsnivå. SKA på lektionsnivå har vi under året arbetat med bl.a. genom vårt observationsschema som vi beskrev i del 11: https://pedagog.malmo.se/2018/02/05/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla-del-11/ och nu skulle det bli spännande att se om denna givit någon form av utdelning i det praktiska arbetet.

Ordmoln med begrepp från choherence diskuteras av personal.

När grupperna slutligen vid Kyrkbacken fått släpa sina cyklar uppför en brant stig och riktigt fått känna på motståndets kraft var det tid för läge 4 i SKA-cirkeln, nämligen utvärdering, uppföljning och analys av de processer vi genomför i vår verksamhet. Vi har noterat att den sista positionen på  SKA-hjulet ofta är den som inte prioriteras i någon högre utsträckning, trots att den är av största vikt för att kunna arbeta systematiskt. Därför var vi intresserade av att ta reda på vilka hindren kan vara i att slutföra och följa upp de processer vi har i vår verksamhet samt vilka verktyg och vilken kunskap vi behöver för att övervinna hindren vi funnit. Att gemensamt definiera vad som hindrar oss att nå våra delmål och mål och därefter göra en plan för hur vi kan överbrygga och undanröja dem är  en del av vårt motivationsarbete framåt.

När vi summerar allas arbete från de olika stationerna kan vi konstatera att det är väldigt mycket som har hänt sedan vår fortbildningsdag i november. Att det är en självklarhet för alla att vi sätter upp tydliga målbilder, att vi behöver mäta och samla in data på olika sätt och nivåer (för att t ex förflytta det vi tror till det vi vet), att vi behöver arbeta tillsammans och dessutom fördjupa vårt lärande för att möta elevernas behov av lärande blev under den ljusblå himlen på Ven något som alla grupper oberoende av varandra lyfte fram i sina redovisningar. Vi kan i och med detta också se att alla de viktiga delar i ett framgångsrikt utvecklingsarbete som Michael Fullan och Joanne Quinn beskriver i Coherence – The Right Drivers in Action for Schools, Districts, and Systems och som även syns i Grundskoleförvaltningens strategiska ramverk redan finns på plats – nu ska vi “bara” vässa varje del och fördjupa vårt lärande ytterligare.  

Cirkel uppdelat i fyra delar.

Exempel som lyftes fram som något vi tror och som vi såhär strax efter skolavslutningen kan konstatera att vi nu vet är exempelvis att våra niondeklassares gymnasiebehörighet och meritvärden ökat. För andra året i rad ökade gymnasiebehörigheten och landade i år på 72,2% vilket med hänsyn tagen till elevernas bakgrund gjorde att Rörsjö-Zenith landade i topp 3 av alla skolor i Malmö, vilket självklart är glädjande även om vi siktar än högre i våra målbilder. I vårt analysarbete har vi också samlat och definierat framgångsfaktorer i vår organisation, vilka alla kan hitta sin rubrik i ramverket. Som exempel kan nämnas att börja i det lilla och utöka insatser/projekt först efter att de prövats och mätts i mindre skala, att alla insatser/projekt bygger på behov i verksamheten som är förankrade i våra styrdokument och även lutar sig på vetenskaplig grund, att vi bygger gemensamma bilder och skapar samsyn t.ex. genom metasamtal och genom att vi håller en röd tråd genom vårt utvecklingsarbete på fortbildningsdagar, pedagogiska konferenser och i uppdragsbeskrivningar, att vi håller fast vid samma arbetsmetod i enlighet med SKA-hjulet i alla processer, på alla nivåer, samt sist men inte minst, att det är med gemensamma krafter vi för arbetet framåt.

Människor på cyklar och klädda i hjälm.

Så har vi då seglat oss igenom hela läsåret och när vi är tillbaka i höst inleder vi vårt sista läsår i skolan som vi känner som Rörsjöskolan-Zenith för att året därefter fortsätta resan tillsammans med våra fantastiska kollegor och de flesta av våra ännu mer fantastiska elever på den betydligt större Mellersta Förstadsskolan. Förberedelserna för den resan har redan börjat och den kommer säkert också att skymta fram i vår blogg framöver. Med ett stort tack till våra trogna bloggläsare önskar vi alla en härlig och avkopplande sommar, vi ses igen till hösten!

Skrivet av: Ulrika Wirgin och Nina Svensson

Ps! Vill du ta del av det material vi använde oss av och göra en liknande SKA-resa är du välkommen att kontakta oss på Rörsjöskolan-Zenith så delar vi gärna med oss av upplägg och uppgifter.

Föregående blogginlägg hittar du här: https://pedagog.malmo.se/2018/05/08/vad-ska-vi-gora-sprakutveckla-del-13/