Våga Leda Skola

Lina Axelsson Kihlblom.
Lina Axelsson Kihlblom

Lina Axelsson Kihlblom, samlade en stor publik på Sett Syd-mässan, Styrnings- och ledningsspåret. På ett entusiasmerande sätt delade hon med sig av sina tankar kring skolans styrkedja. Föreläsningen bygger på Linas senaste bok Våga Leda Skola – med sikte på framtiden. I boken beskriver Lina hur skolledaren kan samla in information, göra prognoser och tillsammans med skolans personal skapa strukturer, som höjer resultat och skapar möjligheter för varje elev att lyckas.

Lina problematiserar kring dilemmat att vi i skolans värld strävar efter att alla elever ska lämna grundskolan med ett gott självförtroende och motiverade till fortsatta studier, samtidigt som många lämnar årskurs 9 utan gymnasiebehörighet. Resultaten och skolan som organisation kommunicerar ut budskap, som i sin tur blir identitetsskapande. På alla nivåer i skolan behöver vi ställa frågan:      ”- Vad kan jag göra för att få dig att lyckas?”.
Linas föreläsning inspirerar mig att läsa hennes bok. Våga Leda Skola innehåller metoder och tankesätt kring hur man kan förändra skolan, få upp resultaten och bygga strukturer för att följa upp verksamheten. Lina menar att skolan behöver utveckla sin förmåga att organisera utifrån de specifika utmaningar den står inför. För att lyckas med det krävs metoder som lyfter fram prognoser för alla elever, resultatprogression och ett ledarskap som vågar leda skolan med sikte på framtiden. 

Rektors ansvar är att organisera och leda – Lärarens ansvar är att leda och utveckla

För att skapa en verksamhet med goda resultat är det viktigt att sätta tydliga mål. Enligt Lina har vi en ”mål- och resultatstyrd skola” som ofta saknar tydliga mål.  För många ledare kan det vara jobbig att formulera tydliga och mätbara mål, för uppnås inte målen kan detta upplevas som ett misslyckande. Ledaren sätter sin ära på spel! Det är lättare att säga; – ”Jag har gjort allt rätt, fast resultaten är väldigt låga”, än Resultaten är väldigt låga, så nu måste vi förändra”. Vill man vända resultat, krävs förändring, vi behöver skapa nya processer. Vill vi förädla våra resultat, behöver vi trimma våra processer.

I en målstyrd skola måste vi våga sätta tydliga mål

Idag mäter skolan ofta resultaten vid läsårets slut. För den enskilde eleven är det då för sent att göra en förändring som leder till ett godkänt eller bättre betyg. För skolan är det också för sent att få till en förändring som leder till att fler elever ska klara måluppfyllelsen eller till att öka skolans totala betygssnitt. Linas råd är att börja mäta redan i början av höstterminen. I september vet de flesta lärarna vilka elever som kommer att få svårt att nå målen. Ett råd till alla skolledare är att tidigt på höstterminen ställa följande fem frågor till samtliga lärare; 1) hur många särbegåvade elever finns i klassen, 2) hur många högpresterande elever finns i klassen, 3) hur många elever kommer troligen att uppnå godkända resultat, 4) hur många elever kommer att ha svårt att uppnå resultaten och 5) hur många elever har långt kvar att nå målen? På så sätt får skolledningen en prognos att arbeta vidare med under läsåret. När prognosen är gjord gäller det att skapa strukturer för att förbättra resultaten. Det gäller att höja kvaliteten i undervisningen för alla elever på skolan. För elever som riskerar att inte uppnå målen behöver skolan arbeta med stödjande åtgärder. För de elever som inte kommer att uppnå målen behöver skolan arbeta reparativt. Att arbeta reparativt innebär att elevens samlade skolsituation behöver ses över.
Lina poängterar vikten av att ge feedback i det lilla. Idag har lärare utvecklingssamtal en gång per termin. Vissa elever behöver ett litet feedbacksamtal varje dag. På samma sätt kan det vara en framgångsfaktor om rektorn följer upp och samtalar med lärarna om den dagliga pedagogiska verksamheten. Att se de små framstegen skapar trygghet i förändringsarbetet.
Tillsammans behöver skolledare och personal prioritera bland ämnen och uppgifter samt skapa förutsättningar för att eleven ska kunna hämta in kunskaper på den nivå där hen befinner sig kunskapsmässigt. Rektor är ansvarig för de prioriteringar och beslut som fattas, vilket kräver mod. Våga Leda Skola!
Med de orden lämnar jag Linas föreläsning, med lite nya tankesätt och metoder kring skolutveckling, smittad av entusiasm och med en förhoppning om att vi tillsammans kommer att kunna skapa ”Alla elevers bästa skola”.
Här kan du ladda ner Lina Axelsson Kihlbloms presentation
Text: Caroline Söderholm
Foto: Johannes Frandsén