Vi arbetar alla i samma riktning
Vi ska skapa varje elevs bästa skola!

Tecknade fem figurer håller händerna.

Under ledarforum den 3 maj presenterades förvaltningens ramverks för det strategiska arbetet med att skapa Varje Elevs Bästa Skola. Nästa steg i arbetet blir att få med alla medarbetare i samma riktning och att leda och organisera verksamheterna på skolan så att det syns, hör och känns att vi alla gemensamt skapar ”varje elevs bästa skola”.  Ramverket talar om VAD vi ska göra, nu ska vi alla fortsätta fundera på HUR detta ska göras. Detta måste skolledarna göra tillsammans med sina medarbetare – ”Leadership from the middle”.

För att få en effektiv framgångsrik organisation på skolan behövs effektiva och produktiva arbetsgrupper, grupper som vet vad det innebär att skapa varje elevs bästa skola och som gör det! Hur får vi till dessa effektiva och högpresterande team? Hur får vi medarbetarna att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska skolledarna hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Kunskap om detta hittar vi i Susan Wheelans teorier om gruppens utveckling från omogen grupp till en effektiv och produktiv grupp.

Tillhörighet och trygghet

När en grupp är ny, dvs. medarbetarna är nya för varandra, behövs en tydlig ledning, som tydliggör gruppens syfte och mål. Ledaren skapar trygghet för gruppen genom att ge struktur i arbetet och verka för en öppen kommunikation. Ledaren ska ha höga förväntningar på sina medarbetare, vars uppgift är att nå de mål som gruppen och verksamheten har. Det är viktigt att avsätta mycket tid för att tydliggöra mål och förväntningar. Försiktighet och artighet präglar kommunikationen i gruppen. Som gruppmedlem är man mån om att hitta likheter med sina medarbetare och känsla av tillhörighet är viktig. Gruppmedlemmarna behöver en tydlig ledare, men alla i gruppen har ansvar att fråga och skapa tydlighet. Olikheter och konflikter upplevs i detta stadie som ett hot mot gruppen. Likhet skapar trygghet!

Opposition och konflikt

När gruppmedlemmarna börjar känna trygghet i gruppen och har skapat en förståelse för uppdraget, kan olikheterna få komma till uttryck. Olika personer har olika syn på hur man ska göra för att nå målen. Nu börjar medlemmarna utmana varandra och ofta också sin ledare. Det går inte att komma fram till samstämmighet i hela gruppen, men kanske hittar man någon som man allierar sig med. Subgrupper bildas, vilket kan upplevas som hotfullt. När ledaren utmanas kan informella ledare ta över ledarskapet, för delar av gruppen. Roller, ansvarsuppgifter, arbetsmetoder och mål ifrågasätts. I gruppen råder missnöje och mellan medlemmarna uppstår ofta konkurrens. Syndabockar utses. I denna fas prövas ledarskapet. Ledaren behöver hjälpa gruppen att lösa konflikter genom att uppdatera mål roller och struktur. Det är viktigt att fokusera på sakkonflikten, inte på personkonflikten. För både ledare och medarbetare är det viktigt att inte ta konflikten personligt, utan att tänka funktion istället för person. Vid konflikt gäller det att lugna ner taltempot och att skapa strukturer i samtalet så att alla får möjlighet att komma till tals. Låt den som pratar tala till punkt. Utforska ett perspektiv i taget och ställ utforskande frågor vid motsättningar. Viktigt att tänka på i denna fas är att det är bra med olikheter och olika perspektiv på saker och ting, för att lösa komplexa problem på bästa sätt. Olikhet ger utveckling!

Tillit och struktur

Hittar gruppmedlemmarna strukturer för att lyssna in varandras tankar ock åsikter och ta tillvara på gruppens olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser så infinner sig ett konstruktivt samarbete. Gruppmedlemmarna känner ökad tillit till varandra. Vi är bra på olika saker och tar nu vara på varandras styrkor i samarbetet. Gruppen uppnår allt oftare samförstånd vid beslutsfattande. Medlemmarna utforskar varandras perspektiv, vilket märks i sättet att kommunicera. Olikheter tillåts och uppskattas. Konflikter och subgrupper upplevs inte längre som lika hotfulla. Medlemmarna arbetar i samma riktning, för att nå gruppens mål. Ledaren kan allt mer involvera gruppmedlemmarna i de ledarskapsfunktioner, som är viktiga för gruppen, genom att delegera ansvar till gruppen. Ledaren ska uppmuntra gruppen att ändra saker som hindrar gruppens produktivitet. Både gruppmedlemmar och ledare bör visa uppskattning och ge positiv feedback vid bra insatser, för att stärka det som fungerar i beträffande struktur, planering och beslutsfattande. I gruppen råder en känsla av att ”det är viktigt för mig att det går bra för dig”, då vi vet att detta har positiv påverkan på den gemensamma prestationen och på resultatet.

Arbete och produktivitet

Mål och roller är klara och tydliga. Roller och uppgifter fördelas efter kompetens och intresse. Det råder ett öppet och tillåtande och nyfiket kommunikationsklimat i gruppen, där alla blir hörda. Subgrupper är funktionella och flexibla. Energi, trivsel och arbetstillfredsställelse är hög i gruppen. Gruppmedlemmarna är självgående och ledaren deltar vid behov som expert i teamarbetet, övervakar team-processerna och ser till att teamet arbetar i riktning mot förväntat mål. Ledaren granskar framsteg och ger kontinuerligt extern feedback. Medarbetarna granskar egna och andras framsteg samt ger varandra feedback på detta.

Att organisera för lärande

Nya grupper klarar dåligt att lösa komplexa uppgifter eftersom gruppen inte har full tillgång till sin kapacitet och potential. Stora förändringar i skolans arbetsgrupper gör att gruppens effektivitet minskar. En grupp är ny, när minst hälften av medlemmarna byts ut. Nya grupper fungerar bäst med ett nära och strukturerat ledarskap. Det tar tid för gruppen att bli effektiv och uppdragsinriktad, Wheelan menar att det tar minst ett halvår för en ny grupp att bli effektiv och produktiv i sitt arbete.

För att få en stabil och framgångsrik organisation behöver vi stabila och mogna arbetsgrupper av lärare och medarbetare, som säkerställer att undervisningen håller en hög och jämn kvalitet i alla skolans lärmiljöer. I arbetet med att skapa Varje elevs bästa skola, vill vi ha medarbetare som samarbetar och på bästa sätt tar vara på gruppens gemensamma kompetens och erfarenheter. Vi vill ha en verksamhet som präglas av tillit och samsyn.

Önskar du som skolledare stöd i hur du i ditt ledarskap ska göra för att utveckla skolan som organisation, kan du göra en beställning till Organisationspsykologerna här.

 

Susan A Wheelan, Att skapa effemtiva team, Studentlitteratur
Susan A Wheelan, Group Processes, A delevelopmenatl perspective, Allyn and Bacon