Vi utvecklas ständigt tillsammans i en internationell kontext

I takt med digitaliseringens utveckling ställer det också krav på oss att stanna upp och reflektera. Vad har vi gjort?, var är vi nu? och vart ska vi? Detta har vi i Malmö bland annat gjort genom att delta i olika internationella projekt under många år vilket har lett till ett fördjupat samarbete med bland annat Dublin, Irland. 

På Irland utvecklades ett självskattningssystem som heter DSoD (Digital Schools of Distinction), vilket blev så populärt då de snabbt kom upp i nästan 2000 skolor som kom igång med sitt arbete kring att skapa en jämlik syn på arbetet med att digitalisera skolan på alla områden. Systemet kom till för att skapa en likvärdig syn på när en skola är digitaliserad och för att stötta skolorna i deras progression. Skaparna av DSoD blev nyfikna på att se om detta system också skulle kunna fungera i en europeisk kontext och bjöd in sju länder till det projekt som döptes till DSoE (Digital Schools of Europe). Här arbetade 11 skolor från Malmö tillsammans med Irland, Portugal, Italien, Frankrike, Spanien, Danmark och Finland under tre år för att arbeta fram både kriterier som skulle fungera för alla länderna men också ett modulstöd som skulle stötta skolorna i hur de tog sig vidare efter att de hade fått sitt resultat av självskattningen. I slutet av DSoE så växte det som i början kallades för DSoM (Digital Schools of Malmö) fram. Detta namn hade det för att vi fortfarande ingick i en internationell kontext när vi skapade det men för att bättre passa in i vårt eget system så döptes det senare om till Varje elevs bästa skola – digital certifiering. Även andra länder skapade egna modeller som tex DSoO och DSoP (Digital Schools of Oulu och Digital Schools of Pisa) för att stärka utvecklingen på lokal nivå utifrån lärdomar gjorda i den internationella kontexten. Inte bara DSoM växte fram i slutet av DSoE utan även EU blev intresserade av vårt arbete och kallade representanter från Irland till Bryssel för att lära sig allt om både DSoD och DSoE. Detta resulterade sedemera i det som idag heter SELFIE som är EU:s egen tolkning/modell av ett självskattningssystem för när en skola är digitalserad. SELFIE är utformad för att skapa en likvärdighet över hela Europa för både pedagoger och elever. Ingenting av detta hade varit möjligt om inte massor av rektorer, pedagoger och annan skolpersonal hade engagerat sig, svarat på enkäter, kommit med feedback och bidragit med förslag till förändringar för att förbättra systemen ytterligare. Alla ovanstående system bygger på ett gediget samarbete med skolor från alla länder. Viktigt att komma ihåg är också att inga av dessa självskattningssytem är statiska/färdiga utan de är i ständig förändring för att både hela tiden förbättras för att möta verksamheterna bättre men också för att följa med i den samhällsutveckling som sker och de förändringar som sker på nationell nivå som vi behöver förhålla oss till. Detta innebär att alla ni som arbetar på skola alltid bjuds in att tycka till och vara med i dessa förändringar. Varje Elevs Bästa Skola – digital certifiering har precis uppdaterats då tiden för det förra upplägget har gått ut. I detta arbete har alla skolor i Malmö fått se över förslaget innan det skickades in och nu i januari så påbörjar vi vår nästa treårsperiod kring vår strävan att nå en ökad likvärdighet kring när en skola är digitaliserad i Malmö stad för att underlätta det vardagliga arbetet för pedagoger och elever men också för att öka medvetenheten om hur bakomliggande faktorer för digitalisering fungerar så att alla som arbetar på en skola känner till alla delarna av digitalisering på alla nivåer från undervisning till förvaltning. 

Sedan i början av 2021 är Grundskoleförvaltningen i Malmö stad delaktiga i det EU-finansierade projektet SHELFIE med partners från fem EU-länder (Irland, Portugal, Italien, Danmark och Finland). Detta projekt är en fortsättning på DSoE, en uppföljare skulle jag vilja kalla det, och det har skapats för att i Europas skolor främja en seriös, medveten, ansvarsfull och effektiv tillgång till nätet och till digitala resurser. Detta projekt är bland annat också ett led i arbetet med att revidera självskattningen i Varje Elevs Bästa Skola – Digital certifiering, men det har också ett större syfte med att även förändra SELFIE (EU:s självskattning). 

Som en del av projektet ber vi alla grundskolor, oavsett vilken kommun ni tillhör, som vill att hjälpa till med den första fasen som ska resultera i en rapport som i sin tur ska ligga till grund för allt arbete som sedan ska göras i projektet. Detta är helt frivilligt för alla medarbetare och alla svar är anonyma. Vi välkomnar dig/er att fylla i den här självutvärderingsenkäten ”SHELFIE”. Den innehåller sex områden som är relevanta för din bakgrund och din egen skolmiljö. Vår förhoppning är att ni ska se ett mervärde för ert eget arbete på skolan genom att göra denna enkät och att de tankar som väcks hos er leder till vidare diskussioner på era skolor som kommer att hjälpa er att hitta nya infallsvinklar, sätt att arbeta på och skapa ett gemensamt språk kring digitalisering. 

Huvudsyftet med enkäten är att identifiera hinder för skolor som effektivt implementerar digitalt teknikstöd i undervisning och lärande. Du hjälper till med att skapa bättre självutvärderingsverktyg både lokalt och internationellt genom att dela med dig av dina erfarenheter. De insamlade uppgifterna kommer att ge oss nödvändig information för att finna verktyg som ska hjälpa skolor i Europa i sin digitala utveckling.

Frågeformuläret tar inte mer än 5-10 minuter av din värdefulla tid. minst en skolledare och 4 medarbetare från var skola som vill bidra med sin tid behövs. Gärna fler om det är möjligt. 

Du kan byta språk till svenska uppe till höger i formuläret, klicka på pilen höger om English(United Kingdom).

Länk till formulär för lärare.

Länk till formulär för skolledning.

Vill ni sedan fortsätta att delta mer aktivt i projektet under det ett och ett halvt året som är kvar så bara maila till mig: annie.bergh@malmo.se

Det är oerhört spännande och lärorikt att delta i en ständigt föränderlig process i en internationell kontext där vi både får syn på vår egne verksamhet men också på andras verksamheter och så lär vi av varandra och utvecklas tillsammans. Vi bjuder in alla som känner att detta hade varit något för just er skola att delta i till att vara med och ta fram ett koncept för framtidens skola och prova ut det redan idag!