Vibrations of music

Barn sitter på golvet och trummar.
Barnen på Lillstjärnan trummar

Vibrations of music- ett EU-projekt med fokus på musik som nyckel för utveckling i förskolan

Just nu deltar Lillstjärnans förskola här i Malmö i ett Erasmus-projekt som handlar om hur musik både kan bidra till utveckling och skapa broar mellan de olika länderna som deltar. Samarbetsländerna är Grekland och Bulgarien, och sedan hösten 2017 sker det kollaborativt lärande kring olika områden. Fokusområdena är interkulturalitet, inkludering, barns delaktighet, utforskande och normkritik med musiken i fokus. Det sjätte och sista mötet ”in real life” är nu genomfört, i tre dagar har de träffats här i Sverige och redovisat sitt arbete för varandra. Sverige som är värdland stod för ett fullspäckat program med både musikaktiviteter, föreläsningar, reflektion och analysarbete.

”Barnens och personalens stora engagemang inför och under träffen, har överträffat mina förväntningar säger förste förskolläraren Gunilla Aronzon. Barnen har velat visa deltagarna sin förskola med stor iver och dagarna har blivit oerhört lyckade, tack vare ett tydligt upplägg och planering”.

Förskolorna kommer att fortsätta träffas över den digitala plattformen fram till september 2019 då projektet är slut. Ett av målen i projektet har varit att kollegialt utbyta erfarenheter med varandra. De gemensamma fokusområdena bearbetas både gemensamt och i varje land men eftersom det är olika förutsättningar, så ser utvecklingen olika ut för varje förskola.

Jag har utvecklats mycket, säger Jenny Liwgren förskollärare på Lillstjärnan. Vi har lärt oss av varandra, genom att berätta och reflektera kring min verksamhet har jag fått syn på mig själv i min yrkesroll som i sin tur gett barnen mycket mer. Reflektioner har haft en central roll och genom musiken har vi lockat många barn att delta i undervisningen.

När vi reflekterade med barnen efter besöket så sa barnen:

Jag har lärt mig framföra sånger och jag har lärt mig trumma snabbt. Jag har lärt mig vänskap.
Att lyssna på dirigenten och det var roligt när vi gjorde olika ställningar i dansen!

(några av barnens röster från Lillstjärnan)

”Utmaningarna har varit att mötas över vår digitala plattform, tillsammans med barnen. När tekniken har strulat och barnen har fått vänta. Dessutom har GDPR-lagen försvårat arbetet med dokumentationen av projektet. Men vi har inte gett upp och det har ändå varit värt allt arbete, nu när vi ser vad det gett oss”

Vibrations of music- var kom projektidén ifrån?

Vi var redan med i ett annat musikprojekt (Musiken stärker). För oss är musik är en del av att vara en hel människa, den är starkt kopplad till vår identitet och den behöver få en egen plats i förskolans värld. Vi ville fördjupa oss ännu mer och få möjlighet att samarbeta med andra förskolor i Europa. Att arbeta med musik såhär mångsidigt i ett inkluderande, interkulturellt och normkritiskt perspektiv har varit ett intressant komplement till andra projekt kring musik i förskolan.
Projektets mål har varit att stärka pedagogernas profession genom att analysera val av aktiviteter, sånger, material och förhållningssätt men även undersöka hur musiken kan lyfta barnens styrkor i stället för att fungera normerande och exkluderande. Vi ville bli öppna för barns egna influenser och erfarenhetsvärldar utanför förskolan och hur det tar sig uttryck i deras musiklekar. Och vara nyfiken på föräldrars erfarenheter kring språk, musik, kultur och eventuella musikkompetenser.

Man med trumma gör high five med dansande barn.

Trumdans med Pape Seck

Vi upplever att medarbetarna känner stolthet över sin arbetsplats och över möjligheten att aktivt få delta i ett sådant här internationellt projekt. Medarbetarna har tagit sig an utmaningen med stort engagemang, och även om det stundtals varit utmanande, så berättar medarbetarna att de också fått bekräftelse i att de klarar mer än de trodde då vi startade. (Linda Berg fsk.chef, Alexandra Liljeqvist bitr.fskchef).

Med barnen har förskolorna den senaste tiden arbetat med värdeorden vänskap, samarbete och lika värde, dessa kom deltagarna fram till gemensamt under ett möte i Bulgarien som ett sätt att bryta ner projektets mål till något konkret för barnen.

Tidigare var det mer styrt från oss eftersom vi är projektansvariga men nu har det utvecklats så att det är mer samarbete mellan länderna, det är nog den stora skillnaden från i början. Vi har till exempel arbetat med en digital bild. Bilden har lett till en dramatisering och en sång som länderna har byggt på tillsammans. Låten har spelats in i Garageband. (Gunilla Aronzon förste förskollärare).

Grekland har undersökt musikens egenvärde genom att samarbeta med musiker i närområdet och med vårdnadshavarna, en del av dem är musiker och dansare. Vi har även låtit barnen undersöka musik i den barninitierade leken, vilket är ett nytt sätt för oss att arbeta, säger Dora Avgeri (förskollärare).

I Bulgarien har de arbetat med vänskap genom olika samarbetsövningar. En aktivitet kallar de ”six hats”. Genom hattarna, får barnen möjlighet att bearbeta olika känslor samt gemensamt hitta lösningar på problem. De berättar att det varit värdefullt att få se hur Sverige arbetar med barns inflytande och delaktighet.

Pedagoger håller varandra på axlarna samtidigt som de går framåt.
Samarbetsövningar

En avdelning på Lillstjärnan har arbetet med begreppet vänskap genom att låta en liten dinosaurieunge som behöver vänner få följa med barnen hem.

Barnen har skapat sånger och fotograferat ”Dino” i hemmiljön. Projektet har inneburit att både barnen och vårdnadshavarna blivit mycket mer delaktiga i förskolans arbete, berättar förskolläraren Jenny Ziegenfeldt Hansson.

Den resterande tiden som är kvar fram till projekttiden är slut ska förskolorna bland annat fortsätta arbeta med den gemensamma sången. Barnen ska skapa texter och egna bilder till sin sång och det ska handla om vänskap, samarbete och lika värde. Alla länderna enades också om att ha sommaravslutning och redovisning av projektet för alla anhöriga.

Är du nyfiken på att starta ett Erasmus-projekt?

Lillstjärnan var den enda förskolan i Sverige då de antogs till Erasmus 2017 men det finns möjlighet för fler förskolor att gå med. Anders Johansson, utvecklingssamordnare på Förskoleförvaltningen berättar:

Det är viktigt att pedagogerna på förskolan själv äger processen under projekttiden, jag fungerar endast som ett stöd i den praktiska planeringen och runt våra resor. Jag rekommenderar andra förskolor att starta projekt med EU- medel då verksamheten verkligen får nya erfarenheter och reflektioner när de jämför sin egen förskola med andra förskolor i Europa. (Anders Johansson utvecklingssekreterare Förskoleförvaltningen)

Kontaktpersoner: Gunilla Aronzon förste förskollärare på Lillstjärnan, Anders Johansson utvecklingssekreterare förskoleförvaltningen.