[…] Resultaten av intervjuer och fallstudier redovisas löpande på Pedagog Malmö. Hittills har det publicerats artiklar och filmer om digitala verktyg i svenskundervisningen, lärares definition av digital kompetens och deras syn på relationen mellan digital kompetens och likvärdighet och ökad måluppfyllelse samt lärares arbete med att utveckla elevers digitala kompetens i SO-ämnena.  […]