Anette.

”Eleven får det stöd den är i behov av”

Anette Malmborg, lärare på Glasbruksskolan, svarar på Sandra Mannsdorffs Skicka vidare-frågor om särskilda undervisningsgrupper.

Hur beskriver du syftet med särskild undervisningsgrupp?
– Syftet med särskild undervisningsgrupp är att se till att eleven får det stödbehov den är i behov av genom olika pedagogiska metoder, hjälpmedel och av vuxentäthet för att få utvecklas i en skolmiljö. Att erbjuda elever som är i behov av ett litet sammanhang för att hen ska komma till skolan och utföra skolarbete och få en högre måluppfyllelse, men också hjälpa och stödja dem att inkluderas med övriga elever.

Hur arbetar ni för att eleverna ska få undervisning i skolans alla ämnen?
– Vårt mål är att alla våra elever ska få undervisning i alla ämnen i skolan, men ibland stöter vi på problem. Det kan vara att elever vägrar att gå in i idrottshallen eller har ett stort motstånd till ett ämne. Då måste vi tänka på elevens välbefinnande och ibland ta mycket små steg framåt.

Hur arbetar ni för att skapa samsyn på skolan kring arbetet med elever i den särskilda undervisningsgruppen?
– Samsynen på vår skola är bra. Alla pedagoger är medvetna om de svårigheter våra elever har och vi har ett bra samarbete. Våra elever tillhör en klass och deltar i olika delar av lektioner efter deras förmåga och vilja att vara en del av klassen. Oftast har de vuxenstöd med sig ut i klasserna, men ibland kan vi i samråd med klassens pedagog låta eleven vara i klass själv för att höja deras självkänsla och självförtroende av att klara det.

Vilka frågor vill du skicka vidare och till vem?
– Till specialpedagog Marie Svensson på Bergaskolan: vilka svårigheter är vanligast bland unga elever i ämnet matematik? Hur arbetar du med att lösa problemet för eleven? Vad är det mest intressanta med ditt arbete?