Jörgen Ekberg, utvecklingssamordnare för fritidshem på Pedagogisk Inspiration

”Behöver förstå varandras uppdrag”

Jörgen Ekberg, utvecklingssamordnare för fritidshem på Pedagogisk Inspiration, svarar på “Skicka vidare”-frågorna från Dagny Sigurdardottir.

– Vad innebär ditt jobb som utvecklingssamordnare för fritidshem?
– Tillsammans med min kollega Magnus Jervill ansvarar jag för utvecklingen av Malmö stads fritidsverksamhet. Det handlar i stora drag om att gå från en aktivitetsstyrd verksamhet till en målstyrd undervisning. Rent praktiskt beställer rektorer något när de ser att verksamheten behöver utvecklas, och vi utför uppdragen. Just nu jobbar vi mycket med att implementera del fyra i läroplanen, det kaptiel som handlar om fritidshem.

– Vilka anser du att fritidshemmens viktigaste utvecklingsområden är?
– En sak är att skolledningar skapar förutsättningar för pedagogerna så att de kan bedriva sin verksamhet där. Att de ger fritidslärarna tid att utveckla sin verksamhet. Att det skapas en förståelse bland alla lärarkategorier för varandras uppdrag; varför är vi här, hur ska vi jobba med eleverna för att på bästa sätt nå måluppfyllelsen? Att det finns ett gemensamt synsätt kring elevernas lärande.

– Vilken är den största utmaningen i ditt arbete?
– Kompetensförsörjningen; hur får vi fler utbildade lärare till fritidshemmen? Skolornas utmaning är att skapa förutsättningar för personalen så att de kan bedriva sitt arbete på ett så kvalitativt sätt som möjligt.