Ipad filmar bakelser på plåt.

Datorplatta till alla elever på yrkesgymnasiet

Ipad filmar bakelser på plåt.Värnhemsskolan i Malmö är gymnasieskolan som har gått direkt från datorsalar till datorplattor – utan att ta vägen via bärbara datorer. Från och med skolstarten ht13 har alla 1 200 elever en egen iPad som lärverktyg. Samtidigt börjar skolan använda  MaApps (Malmö stads Google Apps for Edu) som plattform vilket kommer att underlätta samarbete och dokumenthantering.

Värnhemsskolan, f.d. Jörgen Kock och Frans Suells gymnasium, är ett yrkesgymnasium med praktisk-estetiska program.

Håkan sitter framför dator.– Vi ser flera fördelar med datorplattan. Det är lätt för eleverna att ha den med sig, den går inte sönder lika lätt och det enkelt att dokumentera skolarbete med film och bilder samt behändigt att ha med på praktiker för att skriva loggbok. En nackdel är att alla de program som finns på datorplattan fungerar lite annorlunda, berättar Håkan Ekberg, pedagogisk IT-samordnare på Värnhemsskolan.

Datorsalar dyra i drift

Håkan berättar att fram till för ett par år sedan hade skolan nästan 800 stationära datorer. Förutom lärarnas arbetsdatorer var de flesta placerade i datorsalar. Nu är datorsalarna nästan helt avvecklade. Satsningen på datorplattor finansierar skolan genom att datorsalarna inte länge finns och att det inte behövs lika mycket tekniksupport. De gymnasieprogram som använder sig av specialprogram har dock fortfarande tillgång till stationära eller bärbara datorer.

En elev filmar den andra som lagar mat.
Elever i charken dokumenterar de olika momenten i tillverkningen av smörgåstårtor.

Enklare hantering med datorplattor

Beslutet om att välja datorplattor och inte bärbara datorer grundade sig på erfarenheter från andra skolor; de bärbara datorerna gick ofta sönder, det förekom skadegörelse, de krävde mycket support och eleverna tog inte med dem till skolan – eller om datorerna förvaras på skolan tog det tid att distribuera ut dem.

Elevernas datorplattor på Värnhemsskolan kräver ingen större support utan driftas av eleverna själva. Men skolan har också ett serviceavtal med leverantören. Uppstår något fel eller någon skada får eleven gå till receptionen som lägger in en felanmälan i en databas. Därefter lämnar eleven in datorplattan hos en närliggande videouthyrningsbutik som ombesörjer transport till och från leverantören.

Ny organisation med bl.a. övergripande IT-ansvar

Håkan har sedan länge önskat att eleverna skulle få ha datorer nära tillgängligt och inte behöva förflytta sig till en datorsal. Värnhemsskolan är en stor gymnasieskola som är uppdelad i olika enheter. Tidigare låg det pedagogiska IT-ansvaret på varje enhet. När skolledaren Johan Aspelin kom från Mediegymnasiet* fick han ett aktivt övergripande IT-ansvar. Mediegymnasiet var den skola i Malmö som först började med en dator till varje elev och som tidigt började använda GoogleApps Edu som plattform. Dessa erfareheter tog Aspelin med sig till Värnhemsskolan.

Stor omställning

Två elever i kockkläder tittar på ipad.
Dan & André letar recept på datorplattan.

Lärarna på Värnhemsskolan fick sina datorplattor i december 2011, eleverna i år 1 fick sina vårvintern 2012. Därefter har varje ny årskull utrustats med iPads. Håkan berättar att det så klart är en stor omställning för många lärare. Några lärare kommer snabbt igång med användningen medan andra behöver mer tid på sig.

– Men ibland är lärarna i karaktärsämnena snabbare på att hitta  användningsområden. Kommer man in i bageriet kan det stå en datorplatta på bakbordet bland mjöl och bakredskap som de läser recept på. Det är härligt att se, säger Håkan.

Kompetensutveckling

I samband med att lärarna fick sina datorplattor fick de en del utbildning och inspiration. Därefter har det varit en arbetsplatsträff i månaden som ägnats åt att titta på forskning och teorier samt diskutera pedagogisk användning av datorplatta. Utöver det har det varit ett IT-café i månaden då lärarna har kunnat komma och få hjälp. Håkan berättar att några lärare klagar på att alla elever inte har med sig sina datorplattor.

– Men om datorplattan bara används en lektion under en hel skoldag tycker eleverna inte det är lönt att ta den med sig till skolan. Därför måste vi jobba ännu mer på hur man kan använda digital teknik som lärverktyg i skolan, säger Håkan.

Att tänka om

Men det handlar också att att få lärarna att gå ifrån gamla vanor och att tänka annorlunda, t.ex att inte begära in elevarbeten i pappersform.

– Det går utmärkt att läsa texter på en datorplatta och man kan även göra noteringar, över- och understrykningar i det digitala dokumentet. Nu blir det ännu lättare när vi i Malmö stad har börjat använda MaApps (Malmö Stad Google Apps for Edu). Då är det bara att dela sitt dokument med läraren i Google Drive, säger Håkan.

Från traditionell ordbehandling till textsamarbete

Håkan ger exempel på en en annan tankevända; att bara använda traditionella ordbehandlingsprogram (Pages/Word) och presentationsprogram (Keynote/MS PowerPoint) för att skapa snygga slutproduktioner av texter och rapporter. Genom att använda GoogleDrive för själva skrivprocessen kan skrivandet ske i samarbete med andra samt kommenteras av kamrater och lärare. Först när texten är klar klistras texten in i Pages eller Keynote för att layoutas snyggt med grafik och bilder för att till sist sparas som en PDF för delning.

Genius Bar i Mediateket

Skolans har planer på att bygga en kombinerad lånedisk och GeniusBar i Mediateket. Tanken är att skolans GeniusBar ska fungera som mötesplats och arbetsplats för både lärare och elever. Där ska elever och personal kunna få hjälp och support med inställningar på sin dator/datorplatta eller hur man använder program och appar. Hjälpen kan de få av Håkan och hans kollegor på Medioteket men lika väl av andra elever och lärare på skolan.

* Mediegymnasiets program ingår från och med skolstarten ht 2013 i Malmö Nya Latin.’

 

 

Text & foto: Charlotte Christoffersen