Pusselbit där det står Varje elevs bästa skola.

Från ord till handling

Varje elevs bästa skola. Ja, det är huvudbudskapet i de strategier som skolledarna i Malmö varit med och formulerat för att nå målen med likvärdighet och högre måluppfyllelse för eleverna.

– Jag tror jag som skolledare kommer ha störst nytta av det här när vi driver utvecklingsarbete. Men jag tror också det bidrar till att vi bygger broar mellan skolorna i olika områden i Malmö stad, säger Tanja Vivlund, rektor på Fridhemsskolan.

Under 2014 arbetade alla ledare i Malmös kommunala grundskolor tillsammans med elever, medarbetare, företag, föreningar och organisationer med att ta fram strategier för hur skolorna i Malmö ska nå målen. Strategiarbetet som är ett unikt sätt att arbeta i Malmö har engagerat många och arbetet med underlaget är nu färdigt.
– Nu har vi formulerat strategierna utifrån det material vi hämtat in från alla aktörer. Strategierna är ledord för hur vi ser på våra skolor och de ger riktning för hur vi ska arbeta framöver, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.
Syftet med strategierna är att de ska stödja och vägleda alla medarbetare inom förvaltningen i hur vi ska göra och vara för att Malmös skolor ska vara varje elevs bästa skola.  Alla Malmös cirka 170 skolledare  och ledare inom förvaltningen har deltagit i arbetet och Tanja Vivlund som är rektor på Fridhemsskolan är positiv till arbetet.
–  Jag tycker det är på tiden att vi arbetar tillsammans med mål och hur vi ska utveckla skolan. Det bästa av allt är att alla i alla led är involverade i arbetet. Jag anser att strategiarbetet är en del av huvuduppdraget för skolan, säger Tanja Vivlund.
Arbetet med skolans strategier följer Malmökommissionens rekommendationer om att involvera fler aktörer i stans utvecklingsarbete. Framtagandet av en gemensam plattform att förändra utifrån är något som välkomnas av Malmökommisionens Eva Engquist som varit delaktig i arbetet. Eva Engquist poängterar också att man måste låta arbetet ta tid. Hon får medhåll av Tanja Vivlund på Fridhemsskolan.
– Det är mycket som händer i skolar och mycket yttre som pockar på vår uppmärksamhet och som kan vara riksfaktorer som gör att vi inte blir uthålliga i vårt arbete.
Nu börjar ett intensivt arbete för att implementera strategierna , alltså göra dem till en integrerad del av arbetet i alla Malmös kommunala grundskolor.
–  Nu gäller det att gå från ord till handling. Under 2015 ska vi arbeta hårt för att göra strategierna synliga och levande så arbetet ger resultat, säger Anders Malmquist.

Strategier

 • Vi ger varje elev tro på sin egen förmåga och förutsättning att  lyckas.
 • Vi har höga och tydliga krav och förväntningar på varje elev.
 • Vi visar varje elev förtroende och tillit.
 • Vi bygger relationer till varje elev, relationer baserade på ömsesidig respekt.
 • Vi möter varje elev där hen befinner sig, individualiserar och anpassar
 • undervisningen.
 • Vi ger varje elev positiv återkoppling på sin utveckling.

Vi arbetar formativt och språkutvecklande med fokus på förmågorna.

 • Vi har redan från förskoleklass fokus på varje elevs språkutveckling.
 • Vi arbetar med formativt arbetssätt för att göra varje elev delaktig i sin
 • undervisning.
 • Vi har ett kollegialt lärande, vi tar hjälp av varandra i vårt arbete, vi besöker
 • klassrum och skolor, diskuterar och samarbetar.
 • Vi sprider goda exempel inom och mellan våra skolor.
 • Vi satsar på kompetenshöjande insatser avseende språkutveckling och formativt
 • arbetssätt.

Vi är en attraktiv skola som kännetecknas av glädje, lust och stolthet.

 • Vi är en välkomnande skola som ser och bemöter varje individ utifrån ett
 • positivt förhållningssätt.
 • Vi har en trygg och trivsam miljö.
 • Vi motiverar och inspirerar våra elever och varandra och har en kultur av att ge
 • och ta emot respons.
 • Vi synliggör och firar framgångar och lyfter goda exempel.
 • Vi är ambassadörer för vår skola.

Vi är rätt personal för uppdraget – vi är välutbildade, kompetenta och engagerade.

 • Vi är engagerade i vårt uppdrag och arbetar i enlighet med de beslut och
 • överenskommelser som fattas.
 • Vi är tydliga i våra förväntningar på varandra och har tillit till varandra.
 • Vi tar gemensamt ansvar för vår kompetensutveckling.
 • Vi är attraktiva som arbetsgivare och noggranna i vår rekryteringsprocess.
 • Våra skolledare är pedagogiska ledare, ett stöd i pedagogiska frågor, delaktiga
 • och närvarande i verksamheten och en förebild i det pedagogiska ledarskapet.

Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete och baserar vår skolutveckling på forskning och evidens.

 • Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar vår verksamhet.
 • Vi analyserar för att identifiera utmaningar och styrkor och utvecklar vår
 • verksamhet utifrån detta.
 • Vi håller oss uppdaterade på aktuell forskning, deltar aktivt i verksamhetsnära
 • forskning och baserar vår planering och undervisning på forskning och evidens.
 • Vi delar med oss till varandra, samplanerar och genomför aktiviteter utifrån vår
 • planering.
 • Vi använder överenskomna metoder, har uthållighet i våra metodval och arbetar långsiktigt

Länk till PDF med strategierna: https://komin.malmo.se/download/18.3b298f9114a5df60ef9174c6/1418994873281/Grundskolef%C3%B6rvaltningens+strategier.pdf

Text & film:
Kajsa Sigvardsson
kommunikatör Grundskoleförvaltningen