Elever spelar mattespel på ipad.

iPad för språk & kommunikation på Segevångs förskoleområde

Man och kvinna framför målad vägg.Vilka pedagogiska möjligheter finns det med datorplatta i arbetet med att utveckla förskolebarnens språk och kommunikation? Hur ska vi som pedagoger förhålla oss till datorplattan i den pedagogiska verksamheten? Kan datorplattan bli något annat än en spelkonsoll?

Det var några av de frågeställningar som pedagogerna på Segevångs förskoleområde ville utforska. Med stöd av medel från Skolsatsning 2012* i Malmö stad genomfördes under ht12-vt13 ett projekt med fokus på att utveckla barnens språk och kommunikation med hjälp av iPad.

Ingrid Bogren och Max Persson berättar om projektet. Ingrid är förskollärare och pedagogistaSege parks och Segevångs förskola. Max är förskollärare på en 5-årsavdelning med uteprofil på Sege parks förskola.

Pedagogiska möten med fokus på datorplatta

Elever spelar mattespel på ipad.I förskoleområdet finns sedan länge en organisation där förskoleavdelningarna varje vecka har pedagogiska möten. Det bestämdes att en del av tiden på dessa möten skulle ägnas åt att diskutera språk och kommunikation med datorplatta. Varannan vecka är en pedagogista med arbetslaget. Pedagogistans roll är att vara med vid arbetslagets reflektioner, samla ihop arbetslagets trådar, formulera dokumentera och lämna tillbaka. Pedagogistorna är också en länk mellan avdelningarna för gemensamma utvecklingsprojekt.

Träffar med extern handledare

Två iPads införskaffades till de sju förskoleavdelningarna. En grupp bestående av en representant från varje förskoleavdelning samt pedagogistor, en ateljerista och förskolechefen Margaretha Danielsson fick handledning av Per Dahlbäck som anlitades från FoU Malmö-Utveckling/Malmö Högskola.

Arbetssamma möten som tvingade till reflektion

Ingrid och Max berättar att det var rätt så arbetsamma möten med Per. Han var envis med sina frågor och det brottades och diskuterades fram och tillbaka.

– Men det sätter igång hjärnan. Ibland kunde vi bli irriterade för vi tyckte att vi inte kom någonstans, berättar Max och Ingrid forsätter.

– Nu så här i efterhand förstår vi att det handlade om att vi pedagoger hade så bråttom. Det var bra att hela tiden ifrågasätta vad vi ska ha datorplattan till, säger Ingrid.

Dokumentation av reflektioner kring iPad-användningen

Under arbetslagens pedagogiska möten dokumenteras alltid arbetslagets reflektioner. Dokumentationen kring barnens användning av datorplatta följde med till träffarna med Per och fungerade där som underlag för diskussioner:

Diskussionerna fick inte fastna i teknik och appar

Per ville rikta blicken mot barnens innehåll i mötet med datorplattan. Att de skulle fokusera på vilket lärande och vilken lek vuxna kan se utifrån barnens perspektiv. Ska vi pedagoger styra användningen eller ska vi bara lägga fram den och se vad som händer? Hur kan vi utveckla användningen av datorplattan utifrån det barnen vill? Hur värderar vi vuxna olika sätt att använda datorplattan? Vilka appar är bra för språk och kommunikation?

Vad är lärande utifrån barnens perspektiv?

Ipad står uppsatt framför elever som jobbar med lera.– Av tradition har vi förskolepedagoger ofta haft fokus på omsorg och barnens relationer. När förskolans nya läroplan Lpfö 98 kom hade vi mycket fokus på barns lärande och kunskaper. Då var det ofta utifrån vad vi vuxna tycker är kunskap och lärande. Men vad tycker barn är lärande? förklarar Ingrid.

– Vi kom inte fram till några särskilda regler för hur man kan tänka. Men vi provade varandras tankar och riktade blicken mot olika saker, vilket har varit väldigt lärorikt. Vi hade aldrig haft de samtalen vi hade om vi inte haft Per som handledare, berättar Ingrid och Max

Ett barn har hundra språk …

Förskolorna på Segevång arbetar utifrån Reggio Emilias 100-språklighet och vill utveckla språket till att vara mycket mer än bara det verbala.

– Det kan vara lera, men vi tänker att datorplattan också kan vara ett sätt att vidga begreppet språk och kommunikation, förklarar Ingrid och fortsätter.

– Men det handlar inte bara om barnens språk och kommunikation. Genom dokumentationen på datorplattan fick vi pedagoger även syn på vår egen roll. Vi upptäckte att vi kan prata alldeles för mycket, vilket begränsar barnen i deras talutrymme och reflektion. Att vi kanske till och med måste våga vila i tystnaden. Det kan också vara ett sätt att kommunicera och språka. Vi har fått möjlighet att granska hur vi talar vi till barnen utifrån ett genusperspektiv såsom kön, ålder och etnicitet.

Barnen dokumenterar med hjälp av iPad

Max berättar att barnen använder datorplattan för att dokumentera upplevelser och aktiviteter.

– Sedan tittar vi på dokumentationen för att tillsammans återkoppla och samtala kring det vi har varit med om. Det är enkelt att samlas en liten grupp på 5-6 barn runt en datorplatta. Datorplattan blir helt enkelt ett redskap för samtal, förklarar Max.

Elever spelar mattespel på ipad.Ibland bearbetar barnen sin dokumentation på datorplattan. Ett exempel är att barnen kan göra digital dockteater i appen Puppet Pals. Barnen gör klippdockor av sina egna bilder som de flyttar runt på skärmen med sina fingrar. Sedan spelas dockornas rörelser in tillsammans med barnens berättarröst vilket resulterar i en animerad film.

Ingrid och Max uppskattar enkelheten med datorplattan och upplever att den har bidragit till en enorm skjuts kring reflektion och samtal med barn. Ja, helt enkelt bidragit till ökat språkande.

En elev trycker på ipad medan en annan trummar.

 

Text och foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

Foton från verksamheten:
Segevångs förskolor

 

 

Skolsatsning 2012 är en långsiktig språkutvecklingssatsning inom de pedagogiska verksamheterna i Malmö stad. Satsningen är beslutad av kommunstyrelsen och genomförs via FoU-enheten. Varje år fram t.o.m. 2014 avsätts ungefär 25 miljoner kronor till olika typer av insatser.