Johan Bruze står framför en häck på skolgården.

Att leda elevkoordinatorer

Den nya yrkeskategorin, elevkoordinatorer, har gjort att frånvaron följs upp mer systematiskt. Dessutom har värdegrundsarbetet fördjupats på Kroksbäcksskolan.
– Deras roll är att jobba så nära eleverna som möjligt – så för mig som rektor blir de en viktig länk till verksamheten, säger Johan Bruze, biträdande rektor.

För två år sedan anställdes elevkoordinatorer i Malmös grundskolor. Ett arbete som har rönt stor uppmärksamhet runt om i Sverige. Nyfikenhet men också farhågor för vad det kommer att innebära konkret på skolan har förts fram. I dagsläget finns det 41 elevkoordinatorer fördelade på 27 grundskolor. På Kroksbäcksskolan jobbar en koordinator mot årskurs F-3.
– Det tar tid att jobba in en helt ny yrkesroll på skolan. Nu efter två år har det landat mer och mer i organisationen vilka arbetsuppgifter som en elevkoordinator ska göra hos oss. Det har varit viktigt att jag som rektor ger ett tydlig mandat till elevkoordinatorn för att det inte ska finnas några oklarheter kring vem som gör vad, säger Johan Bruze.

Skola väljer fokus

Även om det finns en central arbetsbeskrivning från grundskoleförvaltningen så har varje skola en möjlighet att utforma den så att den passar den enskilda skolans förutsättningar. På Kroksbäcksskolan har ledningen valt att lägga fokus på frånvarohanteringen och arbetet med skolans värdegrundsarbete.
– Det är ett brett uppdrag. Att vi valde de två områdena är ingen slump. Frånvaron och värdegrundsarbetet hänger ihop. Har vi en god stämning och värdegrund på skolan så kommer också närvaron att öka, säger Johan Bruze.

Uppsatt skylt på olika förhållningssätt kring hur elever ska bete sig på rasten.
De sociala manusen sitter uppsatta i klassrummet.

Till exempel har elevkoordinatorn ansvar för rastverksamheten, elevrådet och är en del av skolans värdegrundsgrupp. Hon håller motiverande samtal med elever utifrån dels frånvaro, men också ur ett värdegrundsperspektiv. Hon är också med och leder det normkritiska arbetet med personalen på skolan.
– Att ha någon som aktivt driver det arbetet med personalen har betytt mycket. Tanken är ju också att det här ska ske på elevnivå och då känns det helt rätt att hon ansvarar för det, säger Johan Bruze.

LÄS MER: Här hittar du Malmö stads andra delrapport kring arbetet med elevkoordinatorer

Värdegrundsarbetet har också utmynnat i ett arbete med sociala manus på rasterna. I samarbete med lärarna jobbar elevkoordinatorn och eleverna fram regler för hur man beter sig mot varandra.
– Det är viktigt att vi inte “bara” spelar fotboll på rasten – utan att vi pratar om hur man uppför sig när man spelar fotboll eller har någon annan aktivitet, säger Johan Bruze.

Systematisk uppföljning

Han och elevkoordinatorn jobbar tätt tillsammans när det gäller att följa upp elevernas frånvaro. Varje morgon ser koordinatorn över vilka som saknas i klasserna. De elever som inte är sjukanmälda ringer hon upp.
– Vi jagar inte. Utan hon ringer i en positiv anda för att berätta att vi saknar dem och visa att vi bryr oss om dem, säger Johan Bruze.

LÄS MER: Här hittar du en artikel där elevkoordinatorerna på Hermodsdalsskolan berättar om sitt arbete. 

Med jämna mellanrum har de avstämning av frånvaron men annars sköts arbetet löpande och med en daglig kontakt mellan rektor och koordinator.
– Att vara elevkoordinator är ett jobb som kräver att man är flexibel. Det är många olika frågor man får hantera. Min roll som rektor är att stötta längs med vägen beroende på vilken situation som uppstår.

Text och foto: Johanna Ravhed