Pedagoger och elever spelar gitarr.

Malmö International School ett enda stort temaarbete

Det är en intensiv vår för eleverna i PYP 6 på Malmö International School (MIS). Eleverna arbetar gruppvis med sina projekt inför ‘Exhibition day’ i slutet av maj. De ska visa upp en slutprodukt som gestaltar deras kunskaper och förmågor genom sex skolår.

Fakta om Malmö International school.Eleverna går i PYP 6 som motsvarar åk 5 i svensk grundskola. Varje skolår på Malmö International School är uppdelat i sex block, s.k. ‘units’. Vart och ett behandlar ett ämnesövergripande temaområde (se schema längre ner).

Det sista blocket i PYP 6 kallas för ’Exhibition’. Nu efter sex skolår ska eleverna visa att de kan göra en unit helt själva. Resultatet presenteras under en utställningsdag för skolkamrater och föräldrar.

Huvudtema för ’Exhibition’ är “Sharing the Planet” som handlar om att ta hand om vår miljö. Eleverna har valt delområden inom temat och formerat grupper utifrån det. Deras lärare finns till hands att stötta dem i deras arbete.

Musik som uttrycksmedel

Hans Annellsson är musiklärare på Malmö International School, även verksam på Sofielundsskolan. Lovisa Nubert är IT-pedagog på skolan. Idag ska de båda hjälpa några elevgrupper att skapa musikvideos som en del av sin ‘Exhibition’. Utifrån sina delområden har eleverna skrivit egna texter till någon känd melodi. De som inte har hittat någon passande instrumental version på nätet eller som behöver ett annat tonläge, får ackompanjemang av Hans. Inspelning sker med på någon av elevernas iPads. Allt ska sedan redigeras samman till en musikvideo i iMovie.

Elever sitter vid ipad.

IKT ska finnas med i allt

Lovisa förklarar att eleverna måste ha med komponenter från alla skolämen i sina presentationer på ‘Exhibition day’. IKT är en annan komponent som också måste finnas med. De grupper som har kommit till musiksalen har valt att kombinera IKT med musik. Andra grupper kan ha valt att göra en graf, skapa layout för en folder eller göra en PowerPoint med hjälp av digitala verktyg.

Knowledge, concepts, skills, attitudes & action

Elevernas klasslärare heter Linda Jonsson. Hon är ansvarig för ’Exihibition’. Linda förklarar att det finns fem huvudsakliga element som genomsyrar varje ‘unit’, oavsett vilket temainnehåll det har. Samtliga element ska eleverna ha med i sina projekt:

  • knowledge (ämneskunskaper)
  • concepts (sätta fenomen och företeelser i ett sammanhang)
  • skills (kognitiva förmågor)
  • attitudes (social kompetens)
  • action (kreativitet & initiativförmåga – entreprenöriella förmågor)

Concepts

Linda berättar att ‘concepts’ handlar om elevernas förmåga att kunna ställa öppna frågor. De öppna frågorna använder de sedan för att undersöka samband, orsak och verkan kring de fenomen och företeelser de fördjupar sig i.

Schema.
Läsårsplanering för hela Malmö International School. (Klicka på bilden för större storlek)

Formativ bedömning

Som stöd för sitt arbete har eleverna fått ett kompendium där de under hela vårterminen ska dokumentera sitt arbetet inför ‘Exhibition’ (se längre ner). I ‘Exhibition Process Journal’ reflekterar och värderar eleverna varje vecka sitt arbete. Dels ensamma men också tillsammans med gruppkamrater och med lärare. Det ligger på elevernas ansvar att bestämma tid med sin lärare/mentor för uppföljning.

Entreprenöriellt initiativtagande

I sin journal ska eleverna även skriva en ‘action plan’. Linda berättar att eleverna redan från PYP 1 tränas i att ta ansvar och egna initiativ.

– Efter introduktionen av en ny ‘unit’ säger jag till eleverna: “Okej, it’s up to you. Take action!” Det tar bara några minuter så kommer eleverna med många kreativa idéer och förslag om vad de vill göra för att på något sätt göra skillnad. Innan de går till handling bedömer de vilken idé som är möjlig att genomföra. Detta handlar också om att skapa engagemang hos eleverna, säger Linda.

”IB är ett enda stort temaarbete!”

Hans Annellssons musikundervisning utgår oftast från det tema som är aktuellt för eleverna. Inför varje ny ‘unit’ i respektive årskurs träffar han lärarna för att diskutera möjliga ingångar för sin musikundervisningen.

– Ett tema som berör “tid” är enkelt och kan kopplas till olika tempon i musiken. Det är inte heller svårt att koppla ett tema som handlar om poesi och dikter till musik. Andra teman kan vara mer utmanande. När temat var “sociala omvälvningar” landade vi i Beatlemania. Ett annat tema handlade om “migration” och kom därför att handla om visor och musik elevernas föräldrar har med sig från sina ursprungsländer, förklarar Hans.

Rörligheten en utmaning

Eftersom det ständigt kommer nya elever och andra flyttar är det sociala arbetet alltid i fokus. En del elever som kommer kan inte engelska. Eftersom engelska är skolans undervisningsspråk blir det ett nytt andra språk för dessa elever.

Vi har också elever med särskilda behov som vi måste möta. Samtidigt tror jag att de elever som har särskilda behov är hjälpta av vår tydliga struktur, säger Linda

Worldwide “Exihibiton day”

Just nu är det PYP6-elever i hela världen som förbereder sig inför “Exhibition day”. Alla IB-skolor i världen följer samma plan med units och teman. Elever som flyttar runt i världen med sina föräldrar riskerar därmed inte att läsa dubbelt eller missa något. Oavsett vilken IB-klass de kommer till i världen befinner sig deras nya klasskamrater på samma ställe.

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

 


Malmö International School (MIS) har sitt ursprung på Söderkullaskolan som tidigare hade klasser med internationell profil. För att möta det ökade behovet av internationell undervisning ansökte Malmö stad licens att undervisa efter International Baccalaureat Programme. Inför ht 2014 startade Malmö International School som en egen skolenhet med egen rektor. För närvarande är MIS beläget i Triangel- området i Malmö. Planen att är att skolan ska flytta till nya lokaler på Hyllievång år 2018.

Länkar:

Officiell hemsida Malmö International School, Malmö stad: http://www.malmo.se/Medborgare/Forskola–utbildning/Grundskola/Grundskolor/Malmo-International-School/About-us.html

Malmö International School – pedagogical website
http://mis.skola.malmo.se/

Film om Malmö International School – Malmö stad webbvideo
http://video.malmo.se/?bctid=3214876114001

The International Baccalaureate Organization: http://www.ibo.org/

Internationella grundskolor i Malmö: http://www.malmo.se/Medborgare/Forskola–utbildning/Grundskola/Internationella-skolor.html