Lisa Lundblad, kurator och YAM-samordnare. Foto: Frasse Franzen

Ökar ungdomars kunskap om psykisk hälsa

Tre gymnasieskolor har sedan början av året inkluderat psykisk hälsa i undervisningen. Genom diskussioner och information om ämnet kan kunskapen främja psykisk hälsa tidigt i livet.

Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats sedan 1980-talet. Skolan är en viktig arena för att genomföra insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa hos eleverna. Psykiskt välbefinnande ökar även förutsättningarna för lärandet

För att bemöta detta stora behov har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen under året infört det hälsofrämjande programmet YAM (Youth Aware of Mental Health), som är framtaget av Karolinska Institutet i Stockholm. Metoden har utvärderats med positivt resultat i två större studier och har spritt sig till länder utanför Sverige. Man har sett ett förbättrat klassrumsklimat och en ökad empatisk förmåga bland deltagarna. Studierna visar även att antalet fall av depression minskade och man såg även en ökad benägenhet att söka hälsofrämjande hjälp bland de ungdomar som deltagit i programmet.

Kuratorer samordnar YAM

Lisa Lundblad och Marie Nikolaidis är kuratorer på avdelning för elevhälsa och samordning och samordnar YAM-aktiviteter på kommunala gymnasieskolor i Malmö.

– Vi ser att många ungdomar i våra gymnasieskolor lider av psykisk ohälsa och att vi måste möta detta, på såväl individ- som gruppnivå, för att kunna göra insatser som når alla innan problem uppstår, säger Marie Nikolaidis.

Lisa Lundblad berättar att YAM är en metod med stark evidens och att det finns flera fördelar med att använda just skolans arena för att nå ut till många samtidigt.

– Studier visar att de kunskapshöjande insatserna är effektiva när de riktas till alla barn i en klass eller en skola. En annan styrka med YAM är att vi når en ung befolkning och kan främja psykisk hälsa tidigt i livet. Vi stärker den befintliga elevhälsan och möjliggör för fler elever att klara sina gymnasiestudier, säger Lisa.

Hantera känslor vid knepiga situationer

YAM fokuserar på att förbättra elevernas kunskap om mental hälsa; men också på att främja diskussioner och utveckla ungdomarnas färdigheter att möta svårigheter som kan dyka upp i livet. YAM-instruktörerna träffar varje klass tre gånger och leder, stödjer och uppmuntrar då eleverna att medverka på sitt sätt. Just elevernas deltagande och reflektioner är en central del av varje YAM-träff. Vid träffarna bearbetas känslor kopplade till olika situationer och dilemman, genom exempelvis rollspel och andra övningar som på olika sätt ska förstärka de skyddande faktorerna och minska riskfaktorer kopplat till psykisk ohälsa. En stor del av YAM handlar också om att sprida information om det stöd som finns. Eleverna får med sig ett häfte med innehåll från den inledande föreläsningen, tillsammans med kontaktuppgifter till skolans elevhälsa och olika aktörer som erbjuder stöd vid psykisk ohälsa.

Elevernas perspektiv i fokus

I dagsläget är det elever på Agnesfrids gymnasium, Pauliskolan och Malmö Restaurangskola som gått eller går programmet i Malmö. Lisa berättar att eleverna är engagerade och att merparten av de som är med i programmet – 90 % – menar att YAM är bra eller mycket bra; och lika många säger att de skulle rekommendera YAM till andra klasser.

– Reaktionen från eleverna har varit mycket positiv och det har varit relativt enkelt att engagera dem, eftersom metoden är uppbyggd på att eleverna ska involveras. Mina kollegor som är instruktörer är också fantastiskt duktiga på att möta eleverna och göra dem delaktiga. Jag upplever, för det mesta, att eleverna tycker ämnet är viktigt och intressant. Ibland kan vi som instruktörer behöva använda lite samarbetsövningar eller värdegrundsövningar, för att få med alla, till exempel inför rollspels-träffen, berättar Lisa.

Kunskapen sprids

Under hösten kommer YAM att spridas till två nya skolor och i början av nästa år till ytterligare en skola.

– YAM är en del i vårt suicidpreventiva arbete och samtidigt arbetar vi med en del andra åtgärder som finns i vår åtgärdsplan för suicidprevention, där vi tittar på hur vi kan sprida mer kunskap till skolpersonal om psykisk hälsa, berättar Lisa.

För att sprida kunskapen om YAM till personal på skolorna informerar även Lisa berörda pedagoger och elevhälsoteam om programmet. Det finns också en sida om YAM på Komin.

-Vi har sett att en del skolpersonal tar tillfället i akt att prata med eleverna om psykisk hälsa och det fortsatta arbetet efter YAM, vilket är intressant och kanske något att utveckla på sikt. Samarbetet med skolorna och deras elevhälsa, inför och efter YAM, är en viktig del i programmet och de har gjort ett värdefullt jobb för mig, avslutar Lisa.

Faktaruta

YAM (Youth Aware of Mental Health) är ett hälsofrämjande program, framtaget av Karolinska Institutet i Stockholm, som implementerats på gymnasieskolor i Malmö. Programmet syftar till att öka medvetenheten om psykisk hälsa bland ungdomar och främja förebyggande åtgärder för att minska risken för psykisk ohälsa. YAM fokuserar på att förbättra elevernas kunskap om mental hälsa, öka deras förmåga att hantera stress och bemöta knepiga känslor och situationer som kan dyka upp i livet.

Lisa Lundblad är kurator, YAM-instruktör och samordnare för YAM på avdelningen för elevhälsa och samordning inom gymnasie och utbildningsförvaltningen i Malmö, och är en viktig person i implementeringen av programmet. Som samordnare är hon ansvarig för att organisera och leda YAM-aktiviteter på kommunala gymnasieskolor i Malmö tillsammans med utvecklings- och samordningsansvarig kurator Marie Nikolaidis som hon delar samordnarrollen med.

Text: Annika Blomquist, Edico

Foto: Frasse Franzen

Artikeln publicerades först i Edico nr 2 2023.