Porträttbild Bastian Jönsson i grön skjorta.
Bastian Jönsson, lärare på Pauliskolan. Foto: Privat

Arbetar för att öka kunskap om hedersrelaterat förtryck

Här utbildas all personal för att få fördjupad kunskap och verktyg för att kunna hantera hedersrelaterat förtryck.

Bastian Jönsson, lärare på Pauliskolan, fick under en föreläsning med Hanna Cinthio på Freezone kunskap om att många elever i storstadsområdena i årskurs 9 lever under någon form av förtryck. Det ledde till ett övergripande projekt på skolan där all personal bland annat utbildades för att få fördjupad kunskap och verktyg för att kunna hantera hedersrelaterat förtryck.
– I grund och botten ska Pauliskolan vara en plats där man ska känna sig trygg och kunna vara sig själv, oavsett vad det gäller, säger Bastian Jönsson.

Samtlig skolpersonal har gått samma föreläsning som Bastian Jönsson och delar av personalen har utbildats till så kallade zonledare för att få verktyg att bättre möta och stötta elever som blir begränsade i sina livsval på olika sätt. Föreläsningen utgår från en rapport beställd av Göteborgs stad, Stockholms stad och Malmö stad.
– Rapporten blev ett ”wake up” och det var många som blev illa berörda och kände behov av mer kunskap inom ämnet. Vi måste ha förståelse och redskap för att kunna möta det om det behövs, säger Bastian Jönsson.
Att all personal på skolan skulle vara en del av projektet menar Bastian Jönsson är en självklarhet.
– Alla vuxna i skolan har ett ansvar för eleverna. Om du så är vaktmästare, lärare, sitter i receptionen eller är IT-ansvarig så är du där för eleverna. Som elev är det inte så att man enbart vänder sig till mentorn om man mår dåligt utan man ska kunna vända sig till andra vuxna i organisationen också.

Delaktighet för alla

Skolans likabehandlingsgrupp, där Bastian Jönsson är med, gjorde en enkätundersökning bland personalen som visade att hedersrelaterat förtryck låg högt upp på listan som ett område personalen ville jobba vidare med. Personalen, med stöttning av Freezone, arbetade sedan vidare med frågorna i respektive arbetsgrupp utifrån sina egna arbetsuppgifter.
– Städ har fokuserat på frågor utifrån hur de möter eleverna, administration utifrån känslig information och hur de hanterar det, ledningsgruppen på sin nivå. Det har genomsyrat hela organisationen.
Eftersom all personal har gått utbildningen känner all personal delaktighet vilket Bastian Jönsson menar är viktigt för motivationen.
– Det är inte ovanligt att så kallad “övrig personal” glöms bort och att allt fokus läggs på den pedagogiska personalen. Men känner man inte delaktighet så har man inte heller motivationen. Skolan ska vara en trygg plats där alla kan vara sig själva, det gäller även den vuxna.

Välmående personal ger ringar på vattnet

Under en tid har ett arbetslagsmöte i månaden vigts åt hedersrelaterade frågor. Hanna Cinthio har varit inbjuden till varje möte och handlett personalen. En stor del av att kunna möjliggöra samarbetet har varit en lyhörd ledningsgrupp, menar Bastian Jönsson.
Han tycker också att han har fått positiva reaktioner från all personal och han tror mycket att det beror på enkätundersökningen bland personalen, att alla kunde vara med och påverka vilka frågor och vilket arbete som skulle fokuseras på.
– Det är viktigt att ha fokus på personalens välmående. Jag tror på att när personalen mår bra kan de också få eleverna att må bra.
Några av utmaningarna har varit att personalen som inte har ett pedagogiskt uppdrag inte alltid vetat hur de ska applicera kunskapen i sitt arbete.
– Hanna har suttit med på deras möten för att stötta upp men vi kan se att vi även fortsättningsvis behöver bli bättre på att engagera all personal.

Eleverna involveras

Projektet har pågått under hela året. Under tiden som personalen utbildat sig har eleverna i årskurs 1 gått rättighetsworkshops och läst boken Onsdag kväll strax före sju av Mats Berggren. En ungdomsbok som skildrar sex ungdomars liv och vardag i samma förort och skola.
– Boken är lättläst med många olika perspektiv som får många att känna igen sig. Den handlar om kriminalitet, heder, om man får gå på fest eller inte, extremism och så vidare. Den öppnar upp för mycket, berättar Bastian Jönsson.
Skolan gjorde på liknande sätt året innan med en annan bok. Tanken är att även fortsätta det arbetet framöver.
– Det är ett upplägg vi tycker fungerat bra. Vi har pratat med eleverna med som verkar uppskatta arbetssättet.
Projektet har banat väg för fortsatt arbete inom olika områden och frågor. Att elever och personal känner igen rutiner och tillvägagångssätt underlättar arbetet menar Bastian Jönsson.
– Det är svårt att få alla insatser man gör att bli heltäckande över tid. Men det handlar om vilka utvalda delar vi väljer att bevara. Dessutom är delakulturen viktig, viljan att inspirera andra skolor till att jobba med detta på liknande sätt.

Projektet på Pauliskolan läsåret 20/21
Det var efter en föreläsning med Hanna Cinthio på Freezone om hedersrelaterat förtryck som samarbetet och projektet mellan organisationen och Pauliskolan inleddes. Bastian Jönsson, lärare på Pauliskolan, hade varit på föreläsningen som bland annat tog avstamp i en rapport som visade att många elever i årskurs nio i våra tre storstadsområden lever under någon form av förtryck.
Medel från Länsstyrelsen Skåne möjliggjorde ett heltäckande projekt för hela skolan.

Text: Matilda Lundahl