Pusselbit som ska passas in i pusslet.

”Samverkan mellan fritids och skola grundläggande”

Igno Andovski, fritidspedagog på Söderkullaskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Dervo Jugo.

– Samverkan mellan skolan och fritidshem? Betydelse? Ledningens roll?

– Samverkan mellan skola och fritidshemmet är en grundläggande del i elevernas utveckling. Fritidshemmet ska komplettera skolan i sitt uppdrag som möjliggör för eleverna att vidareutveckla sin förmågor som förväntas av dem att de ska kunna efter avslutad skolgång. Ledningens roll i detta är att tydliggöra för lärarna på fritidshemmet vad deras uppdrag innebär under skoltid samt hur vi tillsammans i arbetslagen kan arbeta systematiskt med elevernas utveckling.

– Fritidspedagogers upplevelse av hur elevgruppens storlek påverkar verksamheten?
– Fritidshemmen i Sverige ser ut som de gör där vi har stora elevgrupper med få personal, dessutom finns det många av fritidspersonalen som inte har någon behörighet. Vår uppgift är att arbeta med läroplanen som ett arbetssätt där vi kan arbeta med elevernas utveckling genom att identifiera lärandeprocesserna som uppstår på fritidshemmet. Pedagogiskt planerade aktiviteter och den fria leken är segment i vår verksamhet som samtliga ska arbeta utifrån. Med tanke på stora grupper kan det vara bra att fritidspersonalen delar in eleverna i mindre grupper där till exempel en pedagog har ett riktat lektionstillfälle där vi följer den planering dom har gjorts utifrån de syften och mål som lektionen går ut på.

– Digitalisering på fritidshem? Fördelar och nackdelar?
– Digitalisering är ett brett begrepp som vi behöver identifiera och förstå vad begreppet innebär. Det finns stora fördelar med att arbeta med digitalisering på fritidshemmet dock är det essentiellt att personalen har förkunskaper om vilka verktyg vi har att tillhandahålla.