Anna Berntsson, förstelärare på Bäckagårdsskolan.

”Variation ökar elevernas motivation”

Anna Berntsson, förstelärare på Bäckagårdsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Sarah Hederstierna.

– Hur arbetar ni med varierad undervisning?

– Bäckagårdsskolan har haft fokus på språkutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande under en tid. Vi har haft föreläsningar, workshops och grupper med kollegialt lärande och skuggning och det har fått oss att prova en massa olika arbetssätt. Som ett led i detta ville vi samla alla våra arbetsmetoder och tips i en gemensam plan och detta blev vår nya “Plan för varierad undervisning”.

Vårt mål med planen är att alla pedagoger på Bäckagårdsskolan ska ha ett gemensamt tänk kring vikten av varierad undervisning. Med hjälp av planen kan man “designa” sin undervisning så att den får en variation som ökar motivationen hos eleverna.

I planen finns många exempel på interaktiva arbetssätt, hur man kan arbeta med ämnesord och begrepp samt hur digitala verktyg kan lyfta undervisningen. Något som också är viktigt när man designar sina lektioner är att det bör finnas en förutsägbarhet, en struktur som eleverna känner igen. Därför har vi betonat vikten av tydlighet till exempel genom att presentera “Dagens lektion” framme på tavlan. När det gäller uppstart, intro och avslut av lektion finns det dock en uppsjö av olika varianter i planen. En bra blandning av förutsägbar struktur och oförutsägbara arbetssätt tror vi mycket på!

Nu när arbetet med planen varit igång ett tag fick vi en idé om att ta nästa steg. På Bäckagårdsskolan arbetar vi ju parallellt med andra åtaganden och tidigare satsningar, så varför inte koppla ihop dem? På så sätt får vi ett helhetstänk när vi planerar vår undervisning. Denna idé fick det käcka namnet Bäckagårdsskolans VALS.

 

– Vad innebär VALS?

Tabell för modellen VALS

 

 

 

Tanken är att pedagogerna tillsammans ska planera arbetsområden där alla delar i VALSEN finns med. Att planera arbetsområden och göra LPP:er är något lärarna är vana vid, men nu lyfter vi blicken ytterligare och satsar mot en slags utökad pedagogisk planering. Förstelärarna och specialpedagogerna kommer att handleda lärgrupper där vi kommer att arbeta med kollegialt lärande. Hur tänker vi när vi planerar arbetsområden utifrån VALSEN?

Varierad undervisning: Vilka delar i planen passar in i arbetsområdet? Hur ska vi arbeta med olika ämnesord och begrepp? På vilket sätt ska vi göra eleverna interaktiva? Vilka digitala verktyg passar? Vilka KL-strukturer ska finnas med?

Anpassningar och stöd: Hur lägger vi upp undervisningen så att den blir differentierad och utmanar elever med olika förutsättningar?

(Tillgänglig) Lärmiljö: Hur organiserar vi klassrummet så att det passar undervisningen och de olika arbetssätten? Vilket bildstöd och vilka stödmallar ska vara synliga?

Språkplanen och cirkelmodellen: I Språkplanen (som vi lanserade för några år sedan) finns många tips på språkutvecklande arbetssätt. Om vi arbetar utifrån cirkelmodellen, vilka arbetssätt passar i de olika faserna? Bedömning: Hur ska det redovisas?

Arbetet med VALSEN är nu påbörjat och det ska bli spännande och intressant att följa kollegiets arbete!

 

– Vilka fördelar ser du med att arbeta med Kooperativt lärande?

– KL-strukturer passar otroligt bra att använda i så många sammanhang. Man kan ta en struktur och fylla den med innehåll och anpassa både utifrån ämne och ålder. Många strukturer innebär att eleverna behöver upp och röra sig och interagera med varandra. Detta är positivt för elever som har svårt att sitta still långa stunder. Andra positiva delar är att elevaktiviteten och taltiden för eleverna ökar. Elevernas röster hörs mer än lärarens! I och med att KL bygger på olika samarbetsfärdigheter gör det att eleverna lär av varandra och de utvecklar samtidigt sina sociala förmågor.

Jag rekommenderar alla att gå in på bloggen Kooperativt.com och börja prova! På den här sidan finns otaliga tips på hur man kan arbeta med olika strukturer: https://kooperativt.com/strukturer/

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag skulle vilja skicka vidare till en person som har varit min kollega och mentor i många år när vi arbetade tillsammans på Slottsstadens skola; Caterina Tirone Hedgärde. Caterina arbetar numera med SFI inom Gymnasieförvaltningen.

Mina frågor till Caterina är:

Hur arbetar du med individualisering inom Gymnasie-SFI?

På vilket sätt kan digitala hjälpmedel användas som en resurs?

Vad är det bästa med att arbeta med SFI-elever?