Elisabeth Olsson, Emilia Vainonen, Eva Gonner och Lena Ennemuist, studie- och yrkesvägledare på Komvux Malmö.

”Ger hjälp till självhjälp”

Elisabeth Olsson, Emilia Vainonen, Eva Gonner och Lena Ennemuist, studie- och yrkesvägledare på Komvux Malmö, svarar på ”Skicka vidare”frågorna från Caterina Tirone Hedgärde.

– Hur arbetar ni med studie- och yrkesvägledning med Sfi-elever?

– Vi arbetar dels med att hålla informationer och föreläsningar för klasser inför fortsatta studier samt ger allmän information om utbildningssystem och arbetsmarknad i Sverige. Lärarna jobbar med tema som berör arbetsmarknad och arbetsliv där SYV bjuds in för att ytterligare vidareutveckla elevernas tankar och funderingar kring arbetsmarknad, olika yrken och hur vägen dit kan se ut genom studier. Vi erbjuder eleverna allmän individuell vägledning mot framtida studier så som Komvux, Folkhögskola, Yrkeshögskola, Universitet samt besvarar olika betygsfrågor och informerar eleverna om Universitet och högskolerådet för bedömning av utländsk utbildning samt gör studiemotiverande insatser.

– På vilket sätt kan ni samarbeta med lärarna?

– Just nu pågår implementering av ett utökat/fördjupat samarbete mellan SYV och lärare så kallad kontaktsyv. Det pågår en inventering av redan befintliga vägledningsinsatser som lärarna i nuläget redan gör och tar upp i olika tema. Målet vi vill uppnå är att det ska finnas en kontinuitet i vägledningsinsatserna på alla studienivåer och en likvärdighet med tillgången till SYV insatser för eleverna. Syftet är också att hitta rutiner för hållbara arbetssätt för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid så att de ska kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. I arbetet följer vi Skolverkets förordningar för att kvalitetssäkra insatserna.

– Vilka områden tycker ni är viktiga att utveckla?

– Samarbetet med lärarna och en ökad samsyn på skolan i hur SYV arbetet ska implementeras som hela skolans ansvar och vara en naturlig del i undervisningen. Syftet med detta är att minska avhopp och få mer engagerade/motiverade elever som slutför sina studier. Utformning och genomförandet av en orienteringskurs med syfte att öka individens kunskap om utbildningssystemet, arbetsmarknad samt öka elevernas självkännedom och omvärldskunskap med syftet att rusta individen för att kunna göra väl underbyggda och realistiska framtida val.

Att tillsammans hitta rutiner för att kontinuerligt ge eleverna kunskaper för att fatta väl underbyggda val och beslut angående framtida studier och yrkesval, så kallad hjälp till självhjälp.

– Vem vill ni skicka vidare till?

– Vi vill skicka vidare till vår bibliotekarie Susanne Johansson. Susanne är en inspirerande nyckelperson och kollega med många kreativa infallsvinklar på skolverksamheten. Våra frågor:

Hur inspirerar du eleven till läsning?

Hur ser ditt samarbete ut med övrig personal på skolan?

Hur ser ditt drömbibliotek ut?

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter och samarbetsformer?