Dagny Sigurdardottir, kurator på Munkhätteskolan.

”Skolan en viktig skyddsfaktor”

Dagny Sigurdardottir, kurator på Munkhätteskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Petra Hammenskog.

– Vad innebär ditt arbete som kurator på Munkhätteskolan?

– Jag möter många utmaningar, men jag älskar mitt arbete som skolkurator på Munkhätteskolan. Skolan är en viktig skyddsfaktor och genom att ge varje elev rätt förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete bidrar vi med att ge eleven större valfrihet i sitt liv, ökad livslängd och en bättre framtid. Detta är min drivkraft i mitt arbete. Mitt uppdrag går först och främst ut på att stödja eleverna mot utbildningens mål. Detta gör jag genom min psykosociala kompetens. Skolan är en viktig skyddsfaktor där sambandet mellan hälsa, lärande och utveckling är starkt. Trygga elever som mår bra når bättre resultat.

En stark och tillgänglig elevhälsa där fokus ligger på hälsofrämjande och förebyggande insatser, en trygg arbetsmiljö och ett medvetet pedagogiskt arbete är viktiga skyddsfaktorer för att ska trygg och en lärande miljö för våra barn och ungdomar. Genom att stärka barns och ungas skolresultat ges de bättre framtida möjligheter på arbetsmarknaden och förutsättningar för en god hälsa. En del utav mina arbetsuppgifter är att tillföra psykosocial kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet.

Delaktig i planeringen utav skolans övergripande elevhälsoarbete rent organisatoriskt, vilket jag tycker är mycket spännande och avgörande. Jag bidrar med kunskaper om risk och skyddsfaktorer för elevers hälsa och lärande. Organiserar tillsammans med rektor skolans arbete när det gäller värdegrund och likabehandling. I mitt arbete ingår även handledning, utbildning till pedagoger i lågaffektivt bemötande. Stödsamtal för elever och föräldrar. Samarbete med andra myndigheter som socialtjänsten och BUP ingår också i tjänsten.

– Snart kommer ni att vara två kuratorer på skolan. Berätta!

– Vi kommer rikta oss mot hög-, låg- och mellanstadiet. Jag kommer rikta mig mot de yngre årskurserna. Dock kommer vi att samarbeta kring det övergripande arbetet kring skolans gemensamma åtaganden. Att kunna rikta sig kommer innebära större möjlighet att arbeta förebyggande och främjande och att arbeta nära både den biträdande rektorn och pedagogerna i de respektive stadierna. För det är tillsammans genom samverkan vi kan göra skillnad för eleverna och deras lärande.

– Din drömvision av hur skolors EHT kan arbeta?

– Att förändra elevhälsans arbetet är en utmaning som många skolor brottas med och även vi. Det är inte lätt att omsätta en retorik om ett salutogent arbete till en praktik som är genomförbar i vardagen. Men vi är inne i ett förändringsarbete som jag tror mycket på. Så just nu arbetar vi på Munkhätteskolan utifrån vad jag anser är en drömvision. Vi arbetar utifrån en modell, EHM, elevhälsomötet, som i en strukturerad modell bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. I modellen samverkar skolans olika kompetenser och professioner för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär. Modellen går ut på att ha fokus på det salutogena och det hälsofrämjande perspektivet, på det som får en individ att må bra eller en organisation att fungera väl.

Vi bygger just nu ett arbetssätt som bygger på att skapa samsyn, styrning och struktur och är att elevhälsa behöver ses som hela skolans angelägenhet – Genom denna modellen har vi lyckats minska avståndet mellan lärare och elevhälsan genom samsyn och samverkan. Man behöver definiera roller, begrepp och uppdrag för att lyckas skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö som sin tur höjer skolans måluppfyllelse.